Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 1. Deltagere:
  Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
  Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
  Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
  Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU)
  Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
  Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU)
  Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
  Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
  Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
  Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent    

Dagsorden

 1. Forslag til næste mødetidspunkt: mandag 25. januar, 1. februar eller 7. marts 2016 kl. 16.30 – 18

-          Generalforsamling afholdes 21. marts 2015 kl. 19

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidst

 2. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse
  Bagehuset:

Huset fungerer fint i det daglige. Der har været en del opfølgning på store og små problemer efter ibrugtagningen. F.eks. viste det sig, at vandlås ikke var monteret i afløbet i badeværelset med lugtgener til følge. Og når man ikke kunne komme på Internettet i bagehuset, var det fordi routeren ikke var monteret. Brandalarmen har været i gang uden årsag, og det viste sig at være kompliceret at slukke den, krævede elektriker. Og han måtte efter det to gange. Vi har bedt ham finde en permanent løsning, så vi ikke risikerer falske alarmer uden at kunne slå den fra. Alarmen er ydermere eventyrlig høj, og det kan vi simpelthen ikke byde vores lejere.

Udsmykning: Vi har indkøbt 5 kunstværker – 1 til hvert rum – 2 insekttegninger og 3 malerier af Inge Kjær, som udstillede på Nygård i påsken i år.

Vi mangler at indkøbe og montere en bænk – efter anbefaling af Martin Trier Mørk bliver det Københavnerbænken.

Fyret: her følger en lang redegørelse om den kommende udskiftning af Nygård 28 år gamle fyr og fyringssituationen

Umiddelbart før pinse var der brud på fyret, så det var utæt, og VVS-firmaet kunne ikke garantere, hvor lang tid en reparation ville kunne holde.
Heldigvis havde vi jo oliefyret, som blev slået til.
Vi holdt møde med VVS-firmaet om både kortsigtede og langsigtede løsninger.


FU udvidet med medlemmer af brændegruppen analyserede og drøftede Nygårds fyringssituation set i en helhed, hvori indgik fordele og ulemper ved forskellige typer af opvarmning, herunder arbejdsmængde og økonomi samt mange faktorer ud over fyret, f.eks. brændegruppens eksistens og betydning for Nygård som helhed.

Vi besluttede os for at reparere fyret, da der var en reel chance for at en reparation ville kunne holde, da revnen var på et hjørne, men uden garanti.

Det forholder sig sådan, at reparationer af fyret påhviler os, mens udskiftning af fyret er Naturstyrelsens opgave.
Af denne årsag kontaktede vi selvfølgelig Naturstyrelsen v. Martin Reimers. Han
forklarede, at, såfremt fyret skal udskiftes, så træffes beslutningen (når det drejer sig om anlæg over 50.000 kr.) ikke her i vores skovdistrikt, men centralt.
Det erStine Vesting, som er bygningsansvarlig og hører til i Nordjylland, der træffer beslutningen.

Vi undersøgte og fik bekræftet af Naturstyrelsen v. John Peter Callesen, at foreningen kunne være sikre på fortsat at være sikret en brændeforsyning på 60-70 rummeter (vi er optaget på tilskovningslisten), idet forsyningssikkerheden var en vigtig præmis i vores beslutningsgrundlag.


11. juni mødtes vi med Stine Vesting og Martin Reimers for at drøfte den fremtidige fyringssituation. Hensigten var primært at vise og forklare SV forholdene på Nygård.                     
Vi oplevede at blive lyttet til og forstået. Samtidig fik vi at vide, at Naturstyrelsens økonomi var meget trang. Det blev nævnt, at det for bygningen var godt med træfyring, som medvirkede til at varme væggene op, og dermed undgå fugt.

SV ville undersøge fyring med kombifyr (træ og piller), som var det, vi umiddelbart så som det bedste valg for Nygård. Vi forelagde muligheden af medfinansiering fra Nygårds side med henblik på den optimale løsning for foreningen.

22. juni blev vi af MR orienteret om, at SV efter at have undersøgt sagen ikke kunne gå ind for et kombifyr, men i stedet ønskede at installerer pillefyr nu. Foreningen ville have mulighed for selv at investere i et træfyr, hvis vi var interesseret heri.

På baggrund af dette besluttede de udvidede FU følgende indstilling, som vi meddelte MR

- at det nuværende træfyr forsat anvendes som primær varmekilde, så længe det holder.Når det ikke mere kan repareres, vil foreningen tage stilling til evt. udskiftning til nyt træfyr på foreningens regning.
Baggrunden herfor er, at træfyring fortsat er den billigste opvarmning for foreningen. (Der er pt. en træbeholdning til en fyringssæson oplagret)

- at der installeres pillefyr her henover sommeren / tidligt efterår 2015 
- at pillefyret placeres der, hvor det nuværende oliefyr er placeret - en velegnet placering tæt på skorstenen.
- det nuværende oliefyr og olietank fjernes før installationen (når der er givet grønt lys, vil vi sørge for at tænde oliefyret, således at den resterende mængde olie i tanken kan blive brugt)
- at pillerne leveres på paller i sække 
- vores vvs-firma skønner, at der skal en isolering af skorstenen til for at undgå løbesod i forbindelse med anvendelse af pillefyr. Firmaet vil kontakte skorstensfejeren for mere præcis viden om den nuværende skorstens tilstand.

Installation af pillefyr, fjernelse af oliefyr + tank, brandisolering af rummet samt evt. isolering af skorstenen mv. forventer vi bekostet af Naturstyrelsen.

Sidst i juni meddelte MR, at meldingen fra Stine Vesting nu var, at installation af pillefyr først sker, når det nuværende fyr ikke virker mere

Henrik Drud Nielsen fra Naturstyrelsen fik opgaven at indhente tilbud på installation af pillefyr samt  isolering af rum mv., således at alt er klar, såfremt fyret pludselig skal skiftes.
MT vil så  bruge tilbudsmaterialet til at søge bevilling til opgaven, samt hermed have valg af pillefyr og leverandør er klar.
Tilbud er indhentet og klar og seneste melding (211015) fra MR:
Indkaldelse af ansøgninger om anlægsbevillinger i 2016 fra bygningscentret i Naturstyrelsen skal blive sendt til enhederne her i oktober. Når den kommer, søger jeg til fyret og forventer at få besked inden nytår.

Forhåbentlig holder fyret til efter nytår og forhåbentlig får vi bevillingen

Foreningen Nygård har i år haft i alt betalt 19.277 kr. for reparation af fyret og følgeskader af bruddet.

Renoveringen af Trier Mørks lysthus: Selve lysthuset er færdigt. Færdiggørelsen at brolægning foran huset og omlægning af stensætningen resterer.

Udskiftning f stolperne i pergolaen vil ske foråret 2016.

Parkering på gårdspladsen foran huset og mellem bygningernehar ofte været et problem for Naturskolen, som ikke har kunnet komme forbi bilerne i nogle tilfælde. Også selvom alle lejere er blevet gjort opmærksom på, at parkering skal finde sted på Nygårds parkeringsplads.

Løsningen er blevet, at vi nu har en kæde, som kan monteres langs med grusvejen/gårdspladsen og derved forhindre parkering. Det ser ud til at have løst problemet.

Skilte til toiletdøre: I såvel bagehus som hovedhus har vi efter forslag fra MTM fået malet tekster: Bad – Toilet direkte på de relevante døre, så det fremtræder smukt og enkelt.

Underetagen er blevet malet i marts måned. Salen, biblioteket, værelset på 1. sal samt toilettet planlagt malet i december.

Tagrenderne er blevet udskiftet af Naturstyrelsen som aftalt ved bygningssyn

Ny lampe ved hoveddøren magen til den, som sidder på bagehuset

Ny havetraktor anskaffet.  Husquarna LTH 174. Den gamle brød sammen sidst i juni.

Planlagte projekter / opgaver   

Renovering af loftsetagen:  FU møde med Martin Trier Mørk om bl.a. at udarbejde et forslag til renovering af loftsetagen, der trænger til at få et løft, idet støtten fra A.P.Møller-fonden ved renoveringen i 2007-08 ikke strakte til 2. salen, som blev sat i stand for egne stærkt begrænsede midler.

Vi har netop modtaget en del af forslaget til renovering, som vedhæftes denne mail som bilag til orientering for bestyrelsen.

Planen er foreløbig at få en samlet plan og overblik og herefter vurdere, hvorledes vi skal gribe det an såvel praktisk og økonomisk i etaper. Pt. er det planen at starte med gavlværelserne ud mod skoven.

3. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen er fortsat god – mange bestiller i god tid – så vi er nu selv meget opmærksomme på at booke tider til dels vores arrangementer dels vores praktiske arbejde.

Arrangementer På nuværende tidspunkt er der kun et enkelt arrangement tilbage i år, nemlig Naturskolens julearrangement, hvor vi deltager med servering af gløgg og æbleskiver.

Vi har haft naturvandring med Leo Vindahl i februar og vores traditionelle påskeudstilling i april.
Som noget nyt var vi i år spillested for folkBaltica med en spændende koncert 8. maj. Den var så vellykket, at vi er blevet bedt om også at være spillested i 2016.

Operakoncerten søndag 21. juni 2015 var igen en stor oplevelse og succes – men desværre ikke med så stor publikumsopbakning, som vi kunne ønske os.
Økonomisk kun muligt pga. fordi Linaks støtte på 30.000 kr. Den Ny Operas bidrag på 60.000 kr., vores eget på 29.000 kr. samt underskudsdækningen fra kommunen på 40.000 kr.

Sankt Hans-festen fandt også sted som plejer van.
I september havde vi hele 3 arrangementer: En musikeftermiddag med kor og jazzorkester og 2 foredrag om 1. verdenkrig i FOF-regi.

Arbejdet i arbejdsgrupperne: foråret var en travl tid for alle arbejdsgrupperne. Og fremmødet til arbejdsdage (den ugentlige tirsdag + indbudte) har været pænt, så alle arbejdsopgaver har kunnet løses.

Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Minikrydstogtet Kiel – Gøteborg med Stena-line for de frivillige med ægtefæller + medlemmer fandt sted 1.-3. juni 2015 . Oprindelig planlagt 23.- 25. marts – udsat pga. færgereparation.

Fælles bustur til Kiel, overnatning i 2 sengs kahytter, sightseeingsbustur i Gøteborg til domkirken og Stadsmuseet. Foreningen er vært for en middag ombord, mens deltagerne selv betalte de øvrige måltider. 39 deltagere i alt
Økonomien: De, der ikke var frivillige (17) betalte den faktiske udgift 1118 kr. Egenbetalign for de frivillige 466 kr. Nygårds udgift for denne frivilligtur 22 x 652 kr. = 14.344 kr.

Tur til Korsbæk 18. marts 2016 for de frivillige + ægtefæller er pt. underplanlægning. Martin Trier Mørk som har været arkitekt på Korsbæk (Bakken) vil fortælle om projektet, vi skal på rundtur i ”byen” og spise frokost.
Hædersprisen vi fik sidste år vil indgå i finansieringen.

I 2017 planlægger vi en bustur til Nordtyskland for frivillige + ægtefæller.

4. Ændringer i lejepriserne

Lejemål for en dag med mange personer 

I forbindelse med de mange konfirmationer her i foråret, er vi blevet opmærksomme på, at lejemål af denne karakter med mange deltagere på én dag belaster stedet rimelig meget.


FU besluttede derfor i maj måned, at forhøje lejen for endagslejemål for grupper over 30 personer til 200o kr. for en dag – også i forbindelse med overnatning i den sammenhæng.

For eksisterende kontrakter efter 1.1. 2016 blev den nye pris meldt ud (i henhold til betingelserne i lejekontrakten) og nye kontrakter tilsendt.

Reduktion af lejeprisen for børn

FU besluttede i september følgende ændringer i forbindelse med overnatning:

børn 0-3 år gratis

børn 4-12 år halv pris

Dette træder i kraft for kontrakter der indgås efter 1.1. 2016 – der laves ny lejekontrakt

5. Økonomi ved Birgitte Romme

6. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift. 

7. Evt.

.

Søg