Udskriv

Deltagere:
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Rundvisning:
Mødet starter med en rundvisning udendørs ved Annelene Christensen, tovholder på Havegruppen, som vil vise de nye anlæg omkring lysthuset og fortælle om tankerne bag det.

Samt en rundvisning indendøre, som BR vil stå for, hvor renoveringen af underetagen vil blive vist samt evt. en tur rundt på 2.salen for at fortælle om planerne med renoveringen der.

Dagsorden

Forslag til datoer forår 2017:
Generalforsamling mandag 20. marts 2017 kl. 19 – 21

Bestyrelsesmøde mandag 3. april 2017 kl. 16.30 -18 (konstituerende efter generalforsamlingen)

Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 11.april.2016:

 • 1. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

 • Pillefyrinstallation / branddøre. Martin Trier Mørk fremsendte efter drøftelse med de øverste brandmyndigheder i landet godkendt tegning / beskrivelse af brandisolering af 3 gamle døre i underetagen: dørene til de 2 fyrrum og døren til rummet til opbevaring af piller og brænde.

  4. maj afholdtes møde med skorstensfejer John Clemmensen, Henrik Drud Nielsen, Egon + fra os Ole, Finn og FU. Her aftaltes hvad der skulle laves og hvem der skulle betale. Naturstyrelsen: Opsætningen af pillefyret, sænkning og isolering af loft, udskiftning af elinstallation, montering af vandhane samt isoleringen af døren ind til pillefyrrummet. Foreningen: isolering af 2 to andre branddøre samt indkøb og montering af en ny branddør mellem træfyret og brænderummet. Maling af døre samt pillefyrrummet. Rumadskillelse mellem piller og brænde. Etablering af lys i brændeopbevaringsdelen) det eksisterende lys sidder i pillefyr-delen. Etablering af luftindtag i både pillefyrrummet og i i brænderummet

  Herefter gik Egon i gang med at bruge de sidste 200 liter i olietanken. Hvorefter oliefyret og olietanken blev demonteret og fjernet.

  mødet aftaltes at opsætte sprinkleranlæg i gang og over træfyr. Dette blev efter reaktion de Martin Trier Mørk droppet, da MTM at dette ikke var nødvendigt iflg. hans kontakt med myndighederne.

  Ved skorstensfejerens syn og godkendelse af hele anlægget blev der krævet montering af vandslanger med studs til brandslukning i begge fyrrum. Er monteret og i orden.

  Pillefyr taget i brug.

  Egon fyrer nu efter behov en til to gange om dagen i brændefyret. Pillefyret er tilsluttet, så det automatisk går i gang, når vandtemperaturen i toppen af buffertanken kommer under 45 grader. Det har dog ikke været tilfældet endnu.

  Pillefyret blev sat i gang sidst i juni og har stået for al opvarmning indtil nu ca. 3½ måned med et pilleforbrug på 1300 kg (knap halvanden palle) Dvs. at i denne periode er der fyret til husopvarmning og bad for ca. 2400 kr. Hvilket må siges at være billigt.

  Indretning af fyrrum, kalkning og maling

  Christian har lappet alle hullerne i væggene og kalket dem.  Lofter og rør er blevet malet af maleren sammen med branddørene.

  Vi lavede en plan for indretningen af fyrrummet og indkøbt et dobbelt kosteskab, brede lagerreoler langs den ene væg og nogle væghængte hylder på ydervæggen.

  Vores skuffe-redskabsmodul blev renoveret og stabiliseret samt indholdet l en grundig oprydning og sortering. Over dette er nu anbragt en plade til ophængning af de mest anvendte redskaber.

  Hvilerummet som har været brugt som midlertidigt depotrum er blevet ryddet og trænger nu til at blive kalket igen.

  Skab til opbevaring af lejeres udstyrVi opbevarer undtagelses vis noget udstyr mv. for Lars & Lars, vores faste kursus-udbydere og har tilkendegivet, at mængden bør begrænses. Efterfølgende drøftelse med dem førte til, at vi har besluttet at opsætte et skab til deres ting i pillefyrrummet 80 x 60 x 195, så tingene holdes adskilt fra vores egne.

  Renoveringen af Trier Mørks lysthus og arealet omkring det er i fuld gangog forventes afsluttet inden jul

  Brolægningen foran lysthuset er nu færdig og stensætningen hen langs skråningen helt omlagt, så den nu fremtræder som en stenbænk med flere siddepladser.

  Pergolaen er fornyet og til vores store glæde har den gamle klematis overlevet både at vælte og blive flyttet om med og har vokset sig stor og flot igen.

  Indretning af lille terrasse mellem brændeskur og pergola. Efter at jorden er flyttet, er der lavet en kant af store sten og lagt fliser. Ligeledes er der lagt sten langs pergolaen og brændeskuret samt langs kanten af brændeskuret.

  Flisegang omlagt og udvidet. Gangen langs med huset er blevet udvidet med en flise i bredden og udvidet så den går hen lang brændeskuret. Foran huset omlægges flisegangen, så den går fra trappen skråt op til flisegangen langs huset. Gruset fjernes og der anlægges bede i de 2 ”nye” trekanter.

  Støvlerist med koste er nu opstillet ved indgangen. Risten er fremstillet af en af foreningens frivillige

  Ny folder om Nygård er blevet udarbejdet i løbet af foråret med assistance af Inge Adriansen og grafiker Lene Brunsgaard. Den er indbydende og tekstmæssigt tilstræbt at være langtidsholdbar

  Løst indlæg til folderen med de til enhver tid aktuelle priserer under udarbejdelse pt.
  Lene Brunsgaard har lovet at assistere med opsætningen, så den fremtræder med et layout, der svarer til folderen.

  Forespørsel fra lejer om at få nøgle til Nygård FU fastholdt sin hidtidige politik mht. udlevering af nøgler, således at det kun er aftalte faste aktive medlemmer af Foreningen Nygård samt medarbejdere, der har nøgle, dvs. ugevagter, rengøring, FU-medlemmer og medlemmer af arbejdsgrupper, der har behov for at have adgang.

  Besøg på Nygård af Landdistriktudvalget og deres gæster fra Lemvig torsdag 11. august blev arrangeret med dags varsel. De var på rundtur på hele Als, og ville gerne drikke deres kaffe et smukt sted.
  Desværre afstedkom deres bus skader på vores græsplæne, som de fuldt ud lige med det samme tog ansvar for og som er blevet udbedret. De var meget begejstrede for Nygård.

  Henvendelse i forbindelse med Spejderlejren 23. -29. juli 2017Nygård fik i starten af september en henvendelse om at stille Nygård til rådighed i forbindelse med orienteringsløb for spejderne i Nørreskoven i 2-3 dage. ”Orienteringsløb bliver en FRI-aktivitet under lejren, det er en aktivitet som IKKE kræver tilmelding. Derfor ved vi ikke hvor mange der kommer. Men vi planlægger at kunne tage max 15o spejdere formiddag og eftermiddag og max 50 spejdere aften.  blevet Efter drøftelse med bestyrelsen og Andreas Hermann, svarede vi således:

  -Jagtstuen (Naturskolens) udlånes til spejdernes ting og parkering sker på arealet ud mod vandet, hvor også toiletvognen kan anbringes (der hvor toiletvognene stod i forbindelse med operakoncerterne). 

  -Busserne sætter spejderne af på Festpladsen (som ligger ½ km fra Nygård i nordlig retning) hvorfra de går op til Nygård.

  -Spejderne bedes undgå 29. juli, hvor Nygård allerede har et lejemål. 

  -Mulige andre lejere i denne uge vil blive oplyst om, at disse aktiviteter vil finde sted omkring Nygård.

  Gave fra Vibeke Fogh, dvs. gaver som VFs gæster i aneldning af hendes 90 års fødselsdag donorede til Foreningen Nygård, i alt 3200 kr. Pengene vil FU anvende formsålstjenligt (sandsynligvis til en ny opvaskemaskine)

   

  2 Planlagte projekter/ opgaver

  Renovering af loftsetagen. Martin Trier Mørk har efter samråd med FU udarbejdet tilbudsmateriale til istandsættelse af loftsetagen. Materialet er udsendt til Nygårds sædvanlige håndværkere (FUs valg), der har været afholdt møde med dem og tilbuddene kommer ind netop nu.

  Materialet er blevet udarbejdet således, at der afgives tilbud på hvert rum for sig, således at vi kan vælge at istandsætte rummene et efter et.

  I materialet er også angivet, at Foreningen Nygård udfører nogle af opgaverne selv: nedrivning og klargøring af lokalerne.

  Renovering af ”alkoveværelset” – dette 3-sengs værelse er planlagt til at skulle være det værelse, vi istandsætter først, da det er det, der trænger mest. Vi har afsat uge 4 og 5 i 2017 til dette – dog vil vi nok vente med at renovere gulvene på én gang.

  3 Aktiviteter på Nygård

  Udlejningen – der er fortsat gang i udlejningen. Siden sidste møde er der indgået 26 nye lejekontrakter. Især forårsmånederne er optaget. Siden starten i 2008 er der indtil nu indgået 709 kontrakter. Aflysninger er relativt sjældne

  Arrangementer 

  Afholdte:

  Introduktion til operaen Don Juan (19. april), som optakt til opførelsen af Den Ny Opera i Esbjerg i august ved Lars Ole Mathiasen og Jakob Næslund, hvortil foreningen vil arrangere fælles kørsel. En meget spændende, hyggelig, morsom og lærerig aften. 10-12 deltagere + frivillige.
  Operaturen til Don Juan i Esbjerg (29.08), som Nygård (=Ole) stod for at arrangere blev gennemført med 39 deltagere, som alle fik adgangsbilletter til en speciel Nygård-pris.

  Arrangementet er et eksempel på et af foreningens arrangements samarbejder. Et andet er:

  folkBALTICA-koncerten: Nye horisonter (28. april) – en spændende folkemusikaften med ca. 40 deltagere.

  Her er samarbejdspartneren Kultur & Fritid /Sønderborg Kommune. Vi forventer at samarbejdet fortsætter, på trods tabet af vores engagerede samarbejdspartner, kulturkonsulent Hanna Lee Malling, der døde ved et tragisk uheld i juli måned.

  Fugletur (Søndag 29. maj) En rigtig fin fugletur. 18 personer deltog – en passende gruppe. I alt hørte man 18 forskellige fugle.

  Sankthansfest (23. juni ) Charlotte Engelbrecht var årets taler. For første gang foregik hele arrangementet på stranden ved Festpladsen, begrundet med at der netop denne aften var skoleafslutninger der tismæssigt faldt sammen med vores normale program for aftenen.

  Naturvandring med Leo Vindahl (18. september) med omkring 45 deltagere

  Bedsteforældre – børnebørns arrangement
  med Marianne Nielsen (efterårsferie 21. oktober) 8-10 børn og 8 bedsteforældre.

  Kommende:

  Mandag 7. november 2016 kl. 19 – 21: FOF foredrag med Carsten Porskrog Rasmussen: ”Nordals som storgods – om hertuger, herregårde, bønder, husmænd, hoveri og meget andet på Nordals mellem Hans den Yngre og landboreformerne. ”

  Lørdag 12. november 2016 kl. 15 – 17: Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær

  Søndag 27. november 2016 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Nordals Naturskole

  4. Arbejdet i arbejdsgrupperne:  De faste arbejdsgrupper er:

  -          Brændegruppen

  -          Havegruppen

  -          Driftsgruppen

  -          Ugevagtsgruppen

  -          Arrangementsgruppen

  -          Bagegruppen

  -          Ad hoc – gruppen

  -          Bookinggruppen

  Hver tirsdag formiddag, næsten hele året rundt og når Nygård er ledig, møder medlemmer af brændegruppen og havegruppen m. fl. frem for at arbejde med driftsopgaver i de 2 grupper, dvs. bearbejdning af brænde i alle dets facetter samt pleje og vedligeholdelse af haven samt selve Nygård.
  Nogle frivillige sørger for forplejningen. Der er nok i gennemsnit 10-12 deltagere hver tirsdag.

  Herudover afholdes der især i sommerhalvåret arbejdsdage, hvor alle foreningens medlemmer indbydes til at give en hånd med. Det er dog primært de i forvejen aktive medlemmer, der møder frem.

  Siden sidste møde har der været afholdt 3 arbejdsdage: 2 mandage (23. maj og 19. september) fra ca. kl. 14 – 19 samt en lørdag (8. oktober) kl. 9-15.

  De frivillige sætter stor pris på det arbejdsfællesskab man har med hinanden – hvor man både arbejder og spiser sammen. Generelt fandt man at arrangementsniveauet var passende. Når der er behov for hjælp til såvel arrangementer som andre aktiviteter, vil man gerne spørges individuelt.

  Bekymringen om tilgang af nye frivillige kommer ofte til orde i sådanne sammenhænge. FU har dog oplevelsen at ”for de gamle som faldt, kom der ny overalt” – og tror på, at den tendens vil fortsætte.

    Pt. har vi et passende antal frivillige – men selvfølgelig er der altid plads til nye.

  5 Aktiviteter /tiltag for de frivillige

  FU arbejder på at arrangere en bustur til Nordtyskland i 2017 – Henrik er tovholder på denne tur.

  Frivilliglejemål: Det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikke-udlejede dage inden for den løbende måned.  Der har i alt været 38 lejemål af denne type.

  Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

   6. Økonomi ved Birgitte Romme

  Naturstyrelsen har bekostet opsætningen af pillefyret samt de primære udgifter til istandsættelsen af rummet fyret står i.

  Foreningen har i den sammenhæng haft en samlet udgift på ca. 35.000 kr. Udgifterne i forbindelse med det nye træfyr løb op i godt 40.000 kr.

  7. Bestyrelsens kommentarer og forslag til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

  8. Evt.

  .