Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) -

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kommende kasserer

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 20. februar, 20. marts, 24. april, 22. maj og 12.juni 2019 (OBS flyttet fra 19. juni pga, lejemål)

Dato for medlemsaften 25. januar 2019 kl. 18: Tema Rusland (pt. 48 tilmeldte inkl. musikere med ægtefæller)

Udflugt til Kielerkanalen: 13. juni 2019 

 

Dagsorden:

 

Siden sidst :  

Reparation af vinduer mv-: Møde med MTM og Maler og tømrer fredag 30. december hvor det indtil da leverede arbejde blev gennemgået og aftaler om det resterende indgået. Det meste af arbejdet blev udført i 2018 – nogle hængepartier udføres her i starten af januar.

Maling af vinduer indvendigt, samt døre i underetagen er sket i december/2018/ januar 2019.

Ligeså er den planlagte renovering af 2 værelser (rummet ud om vandet og det store rum midt) i overetagen i gang.

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

Grusbunke ovenfor bakken blev leveret medio december. Samtidig blev alle hullerne fra broen og til udkørslen af skoven fyldt op.

Haveplan fra Signe Moos er modtaget (vedhæftet) Haveplanene er meget detaljeret mht. opremsning af de planter, der gror i havnen, men ikke helt så overskuelig som ønsket. Planen kan muligvis bruges som grundlag for en mere kreativ plan.

 

1.Generalforsamling 2019 18. marts 2019 kl. 19
Indkaldelse til generalforsamling udsendes ca. 1. februar.

Valg:

 • § 17For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:
 • § 17 stk. 1 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.
 • § 17 stk. 2To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  
 • § 17 stk. 3Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.
 • § 17 stk. 4Suppleanter indtræder for det forfaldte medlem i resten af dennes periode.

FU-medlem Christian Fischlein – formanden opfordrer til at Christian genopstiller.
1. suppleant Arne H. Blom – formanden opfordrer Arne til at genopstille.

Under forslag til punkter til behandling på generalforsamlingen medtages:

Persondatapolitik for foreningen Nygård som fremlægges på generalforsamlingen til endelig vedtagelse (selvstændigt – ikke som del af vedtægterne).

På generalforsamlingen præsenteres foreningen Nygårds nye kasserer Anne- Marie Jensen, som fomelt tiltræder efter generalforsamlingen, således at Birgitte Romme aflægger regnskabet for 2018 og sammen med AMJ forelægger budget 2019.

Konkurrence: Give vores værelser navne (forslag fra Arne)

 1. Økonomi (Birgitte)

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

Datoen ændres – ud fra GFs udmelding til torsdag 13. juni 2019

 

Henrik aftaler tilmeldingsfrist med GF – helst 13. maj (en måned før). Så kan vi sætte fristen internt til 14 dage før.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest sidst i april. Betaling sker ved tilmelding.

 

5: Evt.

 

 

Nyt skab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Indrette det høje skab i pillefyrrummet til værktøjs skab - Finn og Birgitte
Forslag fra Inge om at værktøjsskabet indrettes i den venstre del af skabet lige ved siden af skuffedariet.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum 2020? som i givet fald skal bookes i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

Projekt: Børnevenlige tiltag: Igangsat sidst på året 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet er forhøjet og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

.

Udjævning af græsplænen: En stor del af arbejdet udført på arbejdsdagen 23. oktober. Der er leveret en ny jordbunke til at færdiggøre udjævningen i løbet vinter/forår 2019

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg