Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Tovholdere inviteres til punkt 1:
Ole Andersen
Annelene Christensen
John Jensen

 

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret:  11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

Dagsorden:

Siden  sidst  :   

Renoveringen af 2.salen: Der er blevet arbejdet ihærdigt med at blive færdig med årets renovering. Tæpperne er nu også lagt på, nye sengelamper monteret, nye dyner og rullemadrasser lagt på. De nye møbler og bordlamperne er også på plads.

Dørene ud til trappegangen og de tilsvarende dørkarme er i gang med at blive malet. Hertil kommer radiatoren på badeværelset, som er rusten samt nogle sorte fingre og nogle huller i væggen fra en lampe i den højre gavlværelse skal lige males. Christian har bestilt Jan Rasmussen til det.


Der er indkøbt en ny støvsuger til overetagen

Den udskiftede matterede rude i det lille badeværelse i underetagen er desværre gennemsigtig. Martin Trier er kommet med et par forslag, som Finn vil tage sig af.

Billeder af træerne. Arne har meddelt Signe Moos, at vi har droppet tegningerne. Baggrunden er, at vi enige om at det er tilstrækkeligt med de kunstværker vi hænger op i værelserne.

Frivilligaften fredag 31. januar 2020 var en stor succes med 50 veloplagte og engagerede deltagere.

1.Prioritering af arbejdsopgaver og koordinering af arbejdsressourcer via FU

Vi har efterhånden flere arbejdsgrupper med underarbejdsgrupper, som kan komme til at trække i de samme ressourcer og derved komme til at genere hinanden og måske forårsage en forkert prioritering.

Vi skal derfor sammen med tovholderne (Ole, Annelene, John, Christian og Asta) skabe os et overblik over dette halvårs arbejdsopgaver og derefter prioritere dem sammen.

Samtidig skal vi se på de menneskelige ressourcer for at vi undgår at trække unødig meget på nogle få personer og se om der er andre vi kan inddrage.

Herudover vil det være formålstjenligt, at vi undgår at for mange skriver ud til de frivillige.

Sådan at trådene samles hos Ole, når det drejer sig om de aktive frivillige, der er i en eller flere arbejdsgrupper samt hos Asta, når vi skal inddrage andre (ad hoc-gruppen og almindelige medlemmer)

Planen er, at tovholderne mødes med FU 2 gange årligt - næste gang ved FU-mødet i august for at planlægge og koordinere sammen.

 

2.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:

De indkøbte billeder og malerier af Inge Kjær hænges op

Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
Christian aftaler med Connies skilte. Arne giver Christian planene over værelsernes navne.

 1. DNA-mærkning (Arne)
 • Præcist hvilke genstande skal vi have mærket? Det er vigtigt at kende antallet for at vurdere hvad vi skal anskaffe af mærkningsgrej.
 • Medbring policenummer (Anne-Marie!). Nummeret skal oplyses ved bestilling.

Herudover skal vi have organiseret at fotograferet alle rum med inventar en gang årligt. Tages op på Hvem? – hvornår? – og hvor gemmer vi billederne?

4.Økonomi (Anne-Marie).

 1. Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19
  Dirigent og referent
  Hvem hjælper? – opstilling af borde mv. – indkøb – kaffebrygning etc. – oprydning?
 1. Nye affaldsbeholdere september 2020
  Naturstyrelsen har videresendt brev til os om at også Nygård skal have nye affaldsbeholdere:

Du har i dag:

1 stk. 660 L Dagrenovation, sort

1 stk. Genbrug 240 l beholder (glas/metal/plast), grøn

1 stk. Genbrug 240 l beholder (papir/pap/folie), grøn

Fra efteråret 2020 får du:

1 stk. Madaffald, 240 L 14 dages tømning

1 stk. Papir og pap/Glas, 370 L todelt 4 ugers tømning

1 stk. Plast/Metal, 370 L todelt 4 ugers tømning

1 stk. Restaffald, 660 L 14 dages tømning

Vi skal vurdere, om ovennævnte nye beholdere dækker Nygårds behov.

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Christian er tovholder på projektet. Laver tegning og ansøgning om tilladelse til opførelse af broen.

Christian (og Inge) er - når den står færdig - ansvarlig for opsætning forår og nedtagning efterår.

Christian redegjorde for sine planer, som kræver at han kan skaffe en bestemt type stilladsstænger.

Såfremt det ikke lykkes, overvejes en anden løsning i form af en form for løber af kunstgræs.

Formålet med projektet er primært at lave en bro – eller anden adgang – ca, 10-12 meter ud i vandet over stenene.

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie går i gang med planlægningen og finder selv et par frivillige til at deltage heri.

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Sverige

2022:

2023:

 1. Brandøvelse planlægges i maj/juni.
 • Hvem melder sig som tovholder?
 • Dato fastlægges

 

 

9: Evt. 

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Vi kan søge om at få et nyt flag fra Danmarkssamfundet. Se https://www.danmarks-samfundet.dk/ansoegning/">mailto:https://www.danmarks-samfundet.dk/ansoegning/ For at søge skal vi kende højden på flagstangen
Asta har talt med dem. Hvis vi indmelder os som forening (100 kr. årligt) kan vi være sikre på at få et nyt flag.
Planlagt at der udleveres flag og faner 15. juni.

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

Vi forsøger at få kalkningen gennemført her i januar. Birgitte og Inge flyttede umiddelbart efter mødet møblerne ind midt i rummet, så der er fri adgang til væggene.

Hvor langt er vi?

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen.

 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Ønske om nye støvsugere?

 

Nyt brandalarm system

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Er det nu, at vi skal have kigget på dette?

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.
Pt. har beholderen i bagehuset været tom, når Birgitte ville tømme den – så det skal undersøges, om den virker.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.


Søg