Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i  2020/21

 

Forslag til FU-mødedatoer i foråret. 13. januar, 10. februar, 10. marts, 7. april, 5. maj og 9. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11


Foreningen Nygårds Generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 19

Næste bestyrelsesmøde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00

Aflysninger: Mødet i Musikgruppen 2. november samt FU-mødet 11. november

Siden sidst :    
Julefrokosthilsen fra Arne / vi Nygårdfolk synger sammen hver for sig her i adventstiden
Alle frivillige skulle have fået en herlig adventshilsen fra Arne, som igen har begået en af sine finurlige herlige sange. Jeg håber at mange af jer synger med på den på de tidspunkter I rigtig savner Nygård. Så kan I mærke den rigtig gode Nygård-stemning og blive i godt julehumør.


Rotter på Nygård / orientering fra Finn:
Inge - og senere jeg - har konstateret jordbunker omkring brønddækslet nedenfor havetrappen i hjørnet, hvor der står en gammel stol.

Vi blev enige om at kontakte kommunens rotteafdeling, for at høre deres mening.

Jeg har så i onsdags set på forholdene sammen med den ansvarlige for vores område.

Desværre mente han, der var tale om rotteaktivitet, uden dog at konstatere tegn herpå nede i selve brønden. Hans vurdering var, at der skulle opsættes en giftboks på stedet.

Jeg synes lidt der er tale om et dilemma, da rotter i naturen er helt almindelige, renlige og intelligente dyr i balance med deres omgivelser.

Desuden pynter en giftboks jo ikke netop på stedet Nygård og dets renommé.

Men nu er sagen - som vi er forpligtet til i lovgivningen - lagt i hænderne på kommunal rottebekæmpelse. De vil holde øje med, om lokkemaden forsvinder og om aktiviteten omkring brønden fortsætter.

Har nogen af jer set indendørs tegn på rotter? De almindeligste tegn er 'muselorte' betydeligt større end ... muselorte.

 

Anlæg og teleslyngeanlæg: Asta og Finn har efter ønske afprøvet Arnes brugervejledning til systemet. Fungerer fint både fra pc og mobil.

Der mangler et lille bord ved anlægget, hvor man kan sætte sin pc eller mobil, når lyden skal tilkobles, da ledningen, der sættes i pc/mobil er kort.

Sagen om bimåleren til vandforbrug i Naturskolen
Finn har fundet ud af, at bimåleren bevæger sig minimalt. Så det ser ud til, at der er et meget lille vandforbrug. Finn vil holde øje med måleren fortsat, men hvis forbruget fortsat er så lille, er der ikke noget, der skal afregnes efter hans mening. Det il jeg orientere Hans-Jørgen Ellemand om.


Svaret til Conni Ernst fra Sønderborg Turistbureau om hvorvidt gæster på Alsstien må bruge en hane til kreaturvanding i gårdspladsen ved Nygård, ved jeg ikke lige, hvordan vi skal stille os til. Da det reelt ikke er vores hane, men Naturstyrelsens/ Naturskolen, må det være dem, der tager stillling.


Bestyrelsesmøde blev afholdt 26. oktober trods en del afbud.

Beslutninger fra bestyrelsesmødet:
Lejemål til ½ pris på hverdage (mandag – torsdag) fortsætter uændret i 2021 – evalueres midt på året.
Evalueringen skulle fortsat gerne vise
- at det lykkes at få flere lejemål på hverdage
- at økonomien som minimum ikke forringes

Modellen bestående af 2 former for frivilliglejemål:

Frivilliglejemål (på frivilligkontrakt)
Denne lejekontrakt kan kun bruges ved lejemål inden for løbende måned af Foreningen Nygårds frivillige ud fra følgende kriterier:
Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt har mulighed for 2 dage/døgn om året (kl. 8 – 22 eller kl. 16 – kl. 14) uanset antal overnattende.
For aktive medlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen er muligheden 1 dag/døgn om året.
- Det kan tages som halve dage/ enkeltdage/enkeltdøgn, to sammenhængende døgn eller i tilknytning til et almindeligt, ikke-kommercielt lejemål.

Prisen er 250kr. pr dag /døgn. Bruger man kun ½ dag er prisen 125 kr.

Frivilliglejemål til halv pris (på almindelig lejekontrakt mærket F)
Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt, har mulighed for et årligt lejemål på op til 2 overnatninger til halv pris (også weekender) inden for løbende kalenderår.

Denne ordning gælder ikke for medlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen.

Alle former for frivilliglejemål tilbydes under følgende vilkår:

- At det udelukkende er til privat, ikke-kommerciel brug 
- At man har været aktiv medlem af en eller flere arbejdsgrupper i min. 1 år

 

Modellen træder i kraft 1. november 2020 og er et forsøg i 2021 og evalueres ved bestyrelsens efterårsmøde 2021.

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at modellen kommunikeres ud til alle frivillige bl.a. på hjemmesiden, således at ingen er i tvivl om mulighederne for frivillige.

  1. oktober er der sendt mail til alle frivillige om modellen. Herudover står det på hjemmesiden https://www.nygaard-als.dk/for-lejere/kontrakt


Frivilligt udendørsarbejde ved lejemål
blev drøftet på sidste FU- møde, hvor der var enighed om at sætte det på hjemmesiden (Ikke nævnt i referatet).
Det står nu på ovennævnte side samt under booking. Det fremgår også af selve lejekontrakten samt i Nygårds kalender på alle relevante tirsdage frem til 1. juli 2021 – se eksempel her https://www.nygaard-als.dk/kalender/icalrepeat.detail/2020/11/10/1633/-/frivillige-arbejder-udendors

Dagsorden:

1.Renovering af trappegangen mv. i januar måned

Januar måned er reserveret til renoveringsarbejde. 4. og 5. januar kommer Henrik Drud for at ordne utætheden i rørsystemet til bruseren på 2. sal, som har forårsaget fugtproblemet på loftet i værelset på 1. salen. Han vil ordne det nedefra fra dette værelse.

 

Christian kontakt til maler for tilbud på trappegang og for efterfølgende maling af værelset?

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

3.Medlemsaften 2021 foreslås aflyst pga. corona reglerne

Temaer for de næste års medlemsaften
2022: Baltiske lande – Letland? – Litauen? (Peter Hellesøe)

2023: Sverige / 2024?

 

4.Udflugt 2021  : Roskilde – Anne-Marie tovholder – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden. Foreløbig dato torsdag 3. juni 2021.Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der pga. corona reglerne ikke afholdes frivilligaften i januar.

 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

5.Evt. 

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms). Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter. Inge og Asta vil gerne have en badebænk.

Asta og Inges badebænk.

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj) Flagstang 12 meter.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr. Finn har anskaffet flag og vimpel til flagstangen.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Det er ok med de nuværende alarmer. OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75. Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.

 
What do you want to do ?
New mail

Søg