Referat fra arr.mødet 17. november 2014

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR),, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Kommende møder: 8. december kl. 10 – 12

Forslag til møder i forår et 2014: 12. januar, 16. februar, 16. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arangementer skal billetterne være betalt.

  1. Evaluering af afholdte arrangementer

Søndag 26. oktober kl. 15 - 17: Tordenskjolds soldater
Regnskabet taget til efterretning – fint overskud.
Vi bør v
ælge stolerække opstilling ved arrangementer, hvor vi forudser, at der kommer mange deltagere.

Give taleren vores mikrofon på.

Generel bekymring for, at deltagerantallet bliver færre ved billetbestilling.

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 og 2015 (X= fastlagt)

X Søndag 30. november 2014 k. 10-13: Julearrangement sammen med naturskolen

Fra arrangementsgruppen: Asta – afbud Martha, Ole, Ken og Helga.
Hjælp: John, Susanne, Helge og Randi har meldt sig

Martha sørger for æbleskiver og gløgg + kakao (varm)

Det kan være en fordel at gå over i jagtstuen og servere.

X Fredag 16. januar kl. 18 -22 Medlemsaften 2015: Tema: Nepal
ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)

Prinicipielt er dette FU-s arrangemnet - dvs. det økonomiske vedrører ikke arrangementsgruppen – i praksis har arrangementsgruppen hvert år indtil nu stået for det praktiske .

Arrangementet henvender sig til Foreningen Nygårds medlemmer. De aktive frivillige betaler normalt ikke for dette arrangement, mens foreningens medlemmer betaler en fastlagt pris. Medlemmer har mulighed for at invitere familiemedlemmer (el.lign.) med.

Behandles på decembermødet.

Nepal- Quiz?
Hjælp til madlavning – spørge Inge og Birgitte – evt. Mona Nøhr

X Lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl.

Ole har lavet aftale med LV – pris ca. 200 kr. Ok kalender

Vi laver kaffebord i jagtstuen, da Nygård er udlejet.
B
oller og kage.
Helga? Martha? Ole +

Jagtstuen er bestilt 19.11.

X Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Helga holder ferniseringstalen

Ole har aftalt musik med Thorstein – etmusikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Helga har aftaler med følgende billedkunstnere:

Per Christoffersen: http://www.perchristoffersen.dk/?page_id=1272

Inge Kjær: http://www.inge-kjaer.dk/index.php?/galleri/kim/

Herudover overvejes pt.:
Dorte Tilma http://www.dortetilma.dk/base/front/startpage.php?page=vaerker

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/ , samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

- planlægning venter

X Søndag 21. juni 2015: Operakoncert

Planlægning af operakoncerten 2015 se: bilag: Opsamlingpapir for operakoncerten 2015

Budgetforslaget, som Ole havde udarbejdet, blev gennemgået. Vi har fået samlet alle priser.

Vi sammenholdt med budget og regnskab fra 2013 – og regulerede nogle tal.

Det forventede deltagerantal blev nedjusteret fra 300 til 260, idet de frivilliges billetkøb indgik i de 258 billetter, der blev solgt i 2013.

De frivillige skal ikke betale denne gang.

Asta redegjorde for, at Bestyrelsen for Foreningen Nygård bakker op om Operakoncerten i 2015, selvom den kan betyde et underskud, som foreningen må betale.

Tekst til postkort/folder blev gennemgået. Vi er stærkt i tvivl om, hvorvidt der kan være tekst nok på et postkort. Formatet er pt. uafklaret og må drøftes igen.

Ole kontakter Lars Ole med de punkter der er uafklarede.(se resultatet i opsamlingspapir)

Asta drøfter ansøgninger om sponsorering med Tanja Zeba og Lene Jensen

Links til sangerne mv:

Elsebeth Dreisig: http://www.elsebethdreisig.dk/

Anne Mette Balling: http://www.klassiskkoncert.dk/index.php?id=40

Trine Bastrup Møller: http://www.trinebastrupmoller.dk/

Lars Møller: http://www.nordicartistsmanagement.com/lars-moller-baritone

Jakob Næslund Madsen: http://www.dacapo-records.dk/da/artist-jakob-n%C3%A6slund-madsen.aspx

Lars Ole Mathiassen: http://esbjerg.lokalavisen.dk/fornem-pris-til-den-ny-operas-chef-/20131003/ARTIKLER/710018889/2014

Den ny Opera: http://www.dennyopera.dk/

X Tirsdag 23. jun 2015: Sankt Hans-fest Forslag til årets taler?-

Forslag: Kitty Hovgaard – Ken kontakter

  1. Skitse af forårs- og efterårsprogram evt. til brug for ansøgning til kommunen.


Forårsprogrammet er næsten klart – ikke umiddelbart noget vi skal søge til.

Efterår 2015:

- FOF-foredrag med Inge Adriansen – på bestyrelsesmødet 3. november aftalt med IA, at hun drøfter 2 aftener i et samspil med René Rasmussen, om henholdsvis udefronten og hjemmefronten i 1. verdenskrig. Afventer nærmere besked.

- Fællessangsarrangement


- Julearrangement med Naturskolen

Forslag til yderligere arrangementer? Drøftes på næste møde.


- Aftalt med Andreas Andersen på bestyrelsemødet, at han undersøger mulighederne for et sama
rbejde med Naturredningsforeningen om henholdsvis en flagermus- og ugletur og en svampetur

-evt. holde en forseance indendøre før turen – da det for begge emners vedkommende kan være tivivlsomt at få noget at se.

-Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Komune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

- var det en ide at lave en debataften med udgangspunkt i dette?
Ideen blev drøftet og fundet brugbar – dog først til efteråret, da foråret er tæt besat.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget , en repræsentant fra landbruget lokalt – Bæredygtigt Landbrug?

- Peter Grønlykke spurgte til en gentagelse af fugleturen? Forår 2016 – dato lægges i nærmeste fremtid

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

Hukommelse - hjerneforskning

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med - 2015?

  1. Praktiske forhold

  1. Evt. :
    Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer.Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset