Vedtægter per 30. oktober 2023

Vedtægter per 30. oktober 2023 (Åbner som pdf ved klik, men kan også læses herunder)

 

Vedtægter For Foreningen Nygård

Foreningen
§ 1 stk. 1
Foreningens navn er Foreningen Nygård, hjemsted er Sønderborg Kommune og
foreningens adresse er Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

§ 1 stk. 2
Foreningen er stiftet den 7. september 2006 med henblik på at drive den tidligere
skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als med udgangspunkt i Skov- og
Naturstyrelsens intention om at gøre stedet tilgængeligt for offentligheden til glæde for mange.
Med dette for øje er der indgået en lejeaftale den 1. november 2007 med
Naturstyrelsen
Sønderjylland, som ejer Nygård.

§1 stk. 3
Foreningen ledes af en bestyrelse som beskrevet i §15 og §24, hvor de medlemsvalgte
bestyrelsesmedlemmer udgør forretningsudvalget (herefter FU).

Formål
§ 2 stk. 1
Foreningens formål er at skabe forskellige muligheder for fordybelse i natur, kultur og
personlig udvikling for enkeltpersoner, grupper og den lokale og øvrige offentlighed.

§ 2 stk. 2
Formålet søges opfyldt dels gennem udlejning til mange forskellige aktiviteter og dels
gennem afholdelse af offentlige arrangementer, der falder indenfor de 3 nøglebegreber:
natur, kultur og fordybelse.

Økonomi
§ 3 stk. 1
Midlerne til drift og vedligeholdelse hidrører fra indtægter fra udlejning,
arrangementer og medlemskontingent samt aktive medlemmers ulønnede
arbejdsressourcer.

§ 3 stk. 2
Større etablerings- og renoveringsarbejder samt større udgiftskrævende offentlige
arrangementer søges finansieret af midler, doneret af fonde, offentlige institutioner,
virksomheder samt enkeltpersoner.

§ 4 stk. 1
Overskud anvendes løbende til nødvendig vedligeholdelse og fornyelse af Nygård og
nødvendige investeringer til opretholdelse af driften.

§ 4 stk. 2
Et evt. overskud ved årets afslutning anvendes i overensstemmelse med foreningens
formål og vil indgå i det efterfølgende års budget, der fremlægges på den årlige
generalforsamling.

Medlemmer
§ 5 stk. 1
Alle interesserede personer, husstande, foreninger, firmaer og institutioner, som
tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent, er medlem af foreningen
Nygård. Foreninger, firmaer og institutioner betegnes som en medlemsenhed, der kun
kan være præsenteret ved én person med én stemmeret. Husstandsmedlemskab giver
to personer ret til hver én stemmeret.

§ 5 stk. 2
Medlemskab, og dermed kontingentbetaling, er obligatorisk for alle, der ønsker at leje
Nygård.

§ 5 stk. 3
For nye medlemmer, der indmelder sig efter 1. november, gælder medlemskabet også
for det efterfølgende år.

§ 5 stk. 4
Alle medlemmer kan herudover yde frivilligt, ulønnet arbejde for Nygård ved at indgå
fast i en arbejdsgruppe eller ved lejlighedsvis at påtage sig en opgave.

Kontingent
§ 6 stk. 1
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves umiddelbart
derefter til betaling inden en måned efter modtagelsen af opkrævningen.

§ 6 stk. 2
Kontingent til foreningen forfalder til betaling senest samtidig med betaling af
depositum ved indgåelse af lejekontrakt.

Generalforsamling
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 8 stk. 1
Ordinær generalforsamling indkaldes 1 gang årligt i første kvartal af regnskabsåret af
FU.

§ 8 stk. 2
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på
foreningens hjemmeside samt elektronisk udsendelse til medlemmerne af dagsorden
med angivelse af tid og sted.

§ 9 stk. 1
Alle medlemmer og medlemsenheder kan deltage i den ordinære generalforsamling.

§ 9 stk. 2
Stemmeret har medlemmer og medlemsenheder, der har betalt kontingent senest 31.
december i regnskabsåret forud for generalforsamlingen. Hver medlemsenhed har kun
én stemme, jvf. § 5 stk. 1.

§ 10 stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt til foreningens
adresse senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10 stk. 2
Forslag til kandidater til de bestyrelsesposter, der udgør FU, skal være sendt til
foreningens adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Alternativt kan kandidater
opstilles på generalforsamlingen.

§ 10 stk. 3
Forslag, jvf. § 10 stk. 1 og 2, udsendes til medlemmerne senest 10 dage før
generalforsamlingen.

§ 11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.

Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra FU, herunder evaluering af det
forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Behandling af indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før
generalforsamlingen.

Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende regnskabsår.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 15, § 16 og § 17.

Eventuelt.

§ 12 stk. 1
Der kan kun vedtages beslutninger om sager, der fremgår af dagsordenen eller
indkaldelsen.

§ 12 stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelsesreglerne er overholdt,
uanset antal fremmødte.

§ 12 stk. 3
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er givet i disse
vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder beslutningen.

§ 12 stk. 4
Hvert medlem og medlemsenhed har én stemme, jvf. § 5 stk. 1. Ingen kan som
fuldmægtig repræsentere mere end ét medlem ud over evt. sig selv.

§ 12 stk. 5
Såfremt ét medlem anmoder om det eller ordstyreren beslutter det, skal der anvendes
skriftlig afstemning.

§ 13
Referatet underskrives af referenten og ordstyreren, hvorefter det lægges ud på
foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 14 stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes
behandlet.

§ 14 stk. 2
Generalforsamlingen skal afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

§ 14 stk. 3
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14 stk. 4
Alle medlemmer og medlemsenheder, jvf. § 5 stk. 1, der senest dagen før har indbetalt
kontingent for det løbende regnskabsår som fastlagt på den ordinære
generalforsamling, kan deltage i den ekstraordinære, jvf.§ 12 stk. 4 generalforsamling.

Bestyrelsen
§ 15
Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:
Antal Vælges /formands Suppleres ved varigt forfald
5 der udgør FU Vælges på den ordinære generalforsamling, jvf. § 16 og § 17.

Af 2 suppleanter, valgt på den ordinære generalforsamling, jvf. § 16 og § 17.

1 observatør uden stemmeret

Udpeges af Naturstyrelsen – eller hvem, der har ansvar og ejerskab for Nygård.

Af udpegeren.
1 Udpeges af Sønderborg Provsti Af udpegeren.
1 Udpeges af en kulturinstitution Af udpegeren
0-4 Udpeges af bestyrelsen selv, jvf. § 19 Bestyrelsen selv, jvf. § 19

Valg
§ 16 stk. 1
Valgbare til de bestyrelsesposter, som indgår i FU, er kandidater, der er medlemmer
eller tilknyttet en medlemsenhed og har betalt medlemskontingent til foreningen i det
forudgående regnskabsår. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én
person med én stemme, jvf. § 5 stk. 1.

§ 16 stk. 1 a
Herudover kan bestyrelsen ekstraordinært opstille ikke-medlemmer som kandidat til
formandsposten, næstformandsposten og kassererposten. Personer valgt udenfor
foreningens medlemskreds, skal betale kontingent til foreningen senest 1 måned efter
valget.

§ 16 stk. 2
Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker
valg.

§ 17
For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen til at
udgøre FU, gælder:

§ 17 stk. 1
Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker
for 2 år.

§ 17 stk. 2
Formanden og næstformanden skal have lokal forankring, tage del i den daglige ledelse
og engagere sig i den daglige drift.

§ 17 stk. 3
Valg af formand, 1 bestyrelsesmedlem og 2. suppleant er på valg i lige år.

§ 17 stk. 4
Valg af næstformand og kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1. suppleant er på valg i ulige
år.

§ 17 stk. 5
Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode

§ 18 stk. 1
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af den udpegende instans efter egne regler.

§ 18 stk. 2
Nyudpegning skal så vidt muligt meddeles ved den ordinære generalforsamling.

§ 19 stk. 1
Bestyrelsen kan derudover udpege op til 4 medlemmer med de samme opgaver, jvf. §
21, som de øvrige udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 19 stk. 2
Udpegningen gælder for 2 år regnet fra udpegningstidspunktet, medmindre andet er
aftalt. Genudpegning er mulig.

§ 19 stk. 3
Disse medlemmer suppleres ved varigt forfald af bestyrelsen ved nyudpegning, hvis den
finder det nødvendigt.

Bestyrelsens opgaver
§ 20 stk. 1
De nyvalgte medlemmer, som indgår i FU, præsenteres for bestyrelsen ved første møde
efter den ordinære generalforsamling. Mødet afholdes senest en måned efter
generalforsamling.

§ 20 stk. 2
På samme møde stadfæstes og godkendes de af FU udpegede revisorer og
revisorsuppleant, jvf. § 31.

§ 21
Det er bestyrelsens opgave at skabe rammerne for og tilse, at foreningens formål bliver
opfyldt, at indgåede aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere følges, at være
ambassadører for foreningen samt at være inspirationskilde og sparringspartner for
foreningen.

§22
Bestyrelsen modtager ikke vederlag, men udlæg for ophold og transport i forbindelse
med bestyrelsens møder kan refunderes, forudsat, at foreningen har økonomiske
midler til det.

Bestyrelsens møder
§ 23 stk. 1
Bestyrelsen mødes mindst 2 gange om året.

§ 23 stk. 2
Formanden indkalder med 2 ugers varsel til disse og andre bestyrelsesmøder,
formanden finder nødvendige.

§ 23 stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når indkaldelsesreglerne er overholdt, uanset antal
fremmødte.

§ 23 stk. 4
Referat fra bestyrelsens møder lægges efter godkendelse af formand og
forretningsudvalg på foreningens hjemmeside.

§ 23 stk. 5
Bestyrelsen kan herudover vedtage sin forretningsorden.

Forretningsudvalget, FU
§ 24 stk. 1
De medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør FU.

§ 24 stk. 2
FU har ansvaret for den daglige drift, og kan tage beslutninger herom.

§ 24 stk. 3
FU har til opgave at iværksætte tiltag, der styrker engagement og fællesskab hos de
aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er den afgørende forudsætning for Nygårds
eksistens.

§ 25 stk. 1
FU mødes efter behov imellem bestyrelsens møder.

§ 25 stk. 2
Bookingansvarlig udpeges af FU og deltager som tilforordnet i udvalgets møder.

§ 25 stk. 3
FU sikrer sig, at arbejdsgrupperne er inddraget i beslutninger, som vedrører deres
ansvars- og arbejdsområder.

§ 25 stk. 4
Dagsordenen til FUs møder udsendes med en uges varsel i elektronisk form til de aktive
medlemmer, der ønsker det og lægges på foreningens hjemmeside.

§ 25 stk. 5
FUs møder er åbne for arbejdsgruppernes medlemmer, der deltager med taleret og
uden stemmeret. FU kan afholde lukkede møder.

§ 25 stk. 6
Alle medlemmer kan anmode om at få et emne behandlet på et
forretningsudvalgsmøde.

§ 25 stk. 7
FU er beslutningsdygtigt, når et flertal er til stede.

§ 25 stk. 8
Beslutninger i FU tages ved almindelig stemmeflerhed.

§ 25 stk. 9
Referat fra FUs møder udsendes i elektronisk form efter godkendelse til de aktive
medlemmer, der ønsker det og lægges på foreningens hjemmeside.

§ 26
FU orienterer årligt alle medlemmer elektronisk om foreningens virke.

§ 27
FU vedtager herudover sin forretningsorden.

Arbejdsgrupperne
§ 28 stk. 1
FU nedsætter arbejdsgrupper, der står for de daglige aktiviteter.

§ 28 stk. 2
Arbejdsgrupperne beskæftiger sig med: vedligeholdelse og drift af hus og have,
rengøring, ugevagtordning, varmeforsyning, markedsføring, hjemmeside, foreningens
arrangementer, booking, oldfrueopgaver, forplejning af frivillige på arbejdsdage,
regnskab og budget, medlemsregistrering og opkrævning af kontingent.

§ 28 stk. 3
FU formulerer i fællesskab med arbejdsgrupperne ansvar og opgaver for den enkelte
gruppe, som lægges ud på hjemmesiden.

§ 28 stk. 4
Referat fra arbejdsgruppers møder udsendes i elektronisk form til FU og til gruppens
medlemmer.

§ 29
FU afholder 2-3 årlige koordinerings- og evalueringsmøder for de aktive medlemmer.

Regnskab og Hæftelse
§ 30
Foreningen Nygårds regnskabsår følger kalenderåret.

§ 31
Regnskabet revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen af de 2 af bestyrelsen
udpegede revisorer. Bestyrelsen udpeger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant med
nødvendige kvalifikationer for 1 år ad gangen. Disse må ikke være medlemmer af
bestyrelsen eller FU.

§32
Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand eller næstformand og
kasserer.

§33
For økonomiske forpligtelser hæftes alene med Foreningen Nygårds formue.

Vedtægtsændringer og opløsning
§34
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
på en generalforsamling.

§35
Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på en
generalforsamling med efterfølgende bekræftelse med 2/3 flertal på en
generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, afholdt mindst 4 uger og
senest 8 uger efter den første.'

§36
Ved opløsning af Foreningen Nygård fordeles boet efter beslutning af
generalforsamlingen. Boet fordeles til støtte for aktiviteter, der er i overensstemmelse
med foreningens formål.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen den 5. oktober 2023.

Referent Birgitte Romme - Dirigent Ole Andersen