Referat fra musikmødet 14. august 2017

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2017

Mandag 6. november – kl. 9

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Beslutninger mv. på musikområdet i 2016.: Valkyrien: Operaforberedelse og –tur: vi har takket nej til oplægsaften og Ole opgiver at arrangere en fælles tur til Esbjerg. Fastholdes. Vi tror ikke på særlig stor tilslutning.

2.Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest

Der er enighed om, at udviklingen i publikums vanemønstre er løbet fra vores hidtidige model. Dette viser sig ved, at deltagerantallet har været jævnt faldende.

Vi arbejder derfor med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Måske kunne man også starte med noget med at finde sten på stranden eller lignende.

Asta kontakter Svenstrup-lauget, orienteringsklubben og folkedanserne om vores ideer om  det nyt koncept og spørger om de dels vil medvirke dels har ideer.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen.

3.Arrangementer 2017

Lørdag 7. oktober 2017 kl. 15- 17 Fælles sangs arrangement: Efterårets sange ved Kitty Hovgaard

Ole har tilsagn fra Kitty kan holde et oplæg. Titlen er Kittys forslag. En buket blomster som betaling (KH er også frivillig;)

Thorstein vil godt spille med, hvis der ikke kommer noget anden i vejen – Ole har haft kontakt til  ham.

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Medlemsaften i januar fredag 26. januar. Tema: Grønland (datoen er booket i Nygårds kalender)

Temaerne Norge og Rusland gemmes til senere brug.

Ole: der er mange grønlandske sange i højskolesangbogen, som kan bruges- bl.a. med omkvæd der let kan læres. Måske tostemmige.

Tim Hansen har været på Grønland. Ken undersøger dels om er interesseret, dels har noget at byde ind med til et  20 min.s indslag samt i givet fald, hvad han skal have for det.

Grønlandsk kor i Sønderborg?

Musikarrangement i 1. halvår – gerne folkemusik– alternativt sangarrangement om en komponist /sangskriver – folkBaltica alternativt eget arrangement

Folkbaltica 2018:  21. – 29. april - Ole har talt med Helle Barsøe mhp. en mulig genoptagelse af samarbejdet og afventer tilbagemelding. Programmet næste år er muligvis allerede lagt. Der er møde i folkbaltica 20. august om programmet.

Vi er interesseret i at have Himmerland, hvis de er med i programmet.

Vi vil bruge indtægt fra kaffesalg til at finansiere PR

 Hvis ikke, vil vi evt. selv engagere Himmerland (pris 10.000 kr.) tidspunkt: 3. marts er en mulighed (bookes i kalenderen). I givet fald vil vi søge støtte fra Skattekisten og kommunal underskudsgaranti.

Højskoledag i efteråret som et jubilæumsdag med sang og musik – lørdag først i september 15. eller 22. september (er reserveret i kalenderen)

Evt. Bertel Haarder – Asta kontakter ham som trækplaster.

Evt. alternativt Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole – Ken kontakter hvis nej fra BH.

Evt. søge kommunal underskudsgaranti

Morgenkaffe – morgensang – foredrag – frokost – foredrag – fælles sang – slutte med koncert (Evt. medvirken af Sønderborg Musikskole) Afslutte med sønderjysk kaffebord.

Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

OA afklarer om Musikskolen vil lægge et arrangement om året på Nygård som samarbejdspartner.

Andre samarbejdspartnere med musik kunne være Sønderborg Musikforening samt genoptage samarbejdet med Olferts venner.

Operakoncert i 2018?

Lars Ole mener (08.0817), at det er der mulighed for, da næste del af ringen først skal opføres i 2019. Aftalt, at vi drøfter videre herom.

Ole aftaler – om muligt-  et møde med Lars Ole næste mandag kl. 9 (evt. før?)

I kalenderen er lørdag 16. juni, 11. august + 25. august reserveret (passe på, at det ikke bliver for tæt på højskoledagen)

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven