Referat fra Natur/Kultur-mødet 8. januar 2018

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH) - afbud, Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2018

Forårets mødedatoer: 5. marts + 23. april (er lagt i kalenderen)

Ken fraværende 2,3 og 4 + 7 og 8 samt 11 og 12

Besked fra John: Jeg er væk fra den 4-3 til 19-3 begge dage inclusive, men med hensyn til påskeudstillingen som bl. andet skal drøftes der, kan jeg godt sørge for skiltning som jeg plejer og klargøring af podier med rengøring og evt. pletning som sædvanlig.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 6. november. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 25. februar.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

 Tirsdag 14. november 2017: Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved

En fin aften med rigtig god stemning og mange nye ansigter. Der var i alt 36 betalende + 5 medvirkende samt os 6 hjælpere. Aftenen gav et overskud på godt 1800 kr. (skyldtes 2 ting- vi havde ikke annonceret. De optrædende fik ikke honorar, men en flaske vin.

 Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – I år var deltagerantallet i selve turen 78 (mod 120 sidste år) – tilsvarende var antallet af betalende på Nygård 30 (mod 60 sidste år). Baggrunden for de lavere tal var måske, at der var rigtig meget andet på færde netop den søndag. Det opdagede jeg bla. da jeg skulle finde hjælpere, som var sværere end tidligere.

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Forårshalvåret 2018

X Fredag 26. januar 2018 ”Grønlandske smagsprøver” – vores årlige medlemsaften - i FU-regi:   

Detailplanlægning skete på møde efter dette møde, hvor Ellis, Martha, Helga og Asta deltog. Helga havde gennemgået flere bøder om grønlandsk kunst og valgt henved en snes relevante billeder ud. Det blev aftalt, at Ellis kort fortæller lidt om grønlandsk kunst inden diasshowet sætte i gang.
Martha havde medbragt usb-stik med billeder fra Grønland, som hendes datter og familie havde taget i 2015 – af disse udvælger Asta et passende antal, som vises som diasshow, som Martha også inleder med lidt forklaring til.

Se vedhæftede
drejebog til alle praktisk involverede.

Bilaget med de grønlandske sange er udsendt til alle deltager efter dette møde.

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Aftale er på plads med disse udstillere:

Påskeudstillingsgruppen er nu reorganiseret til foreningen ”Nordborg Kunstinitiativ. Helga repræsenterer også frem over Nygård i denne sammenhæng.

Musikindslag ved ferniseringen: Der er truffet aftale med Thorstein om, at han sørger for et indslag. Når han konkret ved hvem det bliver, får vi besked, så vi kan bruge det i vores markedsføring.

X Søndag 29. april 2018 kl. 15 – 17: folkBaltica-koncert: Fællessang (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

Vi gør det til en gratis tur i år– og får den med i naturkalenderen. Helga har lavet teksten og sendt den ind inden fristen 8. januar.

Evt. morgenkaffe udenfor.

X Søndag 6. maj 2018 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) (Musikgruppen)

23. juni 2018 Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

FOF-foredrag?  FOF har på forespørgsel tilkendegivet interesse i samarbejde om følgende foredragsholdere:

Finn Slumstrup – Udkants-Danmark

Linda Lassen foredrag   primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt.

Linda skriver følgende: ”– fint med FOF. Jeg får en tanke ang. Sidstnævnte. Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv osv. I kan jo overveje det.  Venlig hilsen Linda”

Enighed om, at Asta laver aftale med Henning N. Larsen om disse to foredrag i efteråret. Forslag til de uger/ datoer som er mulige i Nygårds kalender gives, så HNL kan lave aftale direkte med de to foredragsholdere.

Enighed og at foreslå tidspunktet Kl. 14 – 17 som en prøve til Lindas foredrag.

X 15. september 2018: Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- (Musikgruppen)

Juletur – vi vil gerne kende datoen. Asta kontakter Andreas.

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ellis’ oplæg (vedhæftet som fil) blev drøftet. Prøve at søge tilskud til den model, vi finder frem til at ville afprøve.

Tages op igen 5. marts, så vi har et konkret forslag, som vi kan forelægge FU, da det er et smalt arrangementet, som tidligere har været betragtet som nogle, som ikke kunne afholdes i Nygårds regi, men skulle være andres initiativ.

Finde tekster

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage? – se ovenfor: vi afprøver med et FOF-arrangement med Linda Larsen i efteråret.

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Søvn – Forsker (Navn der starter med Vold ---)

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen.

Svampetur? AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Evt. Leo Vindahl med en efterårstur

Istid – Vegation efter istiden  (Draved skov)

Forslag fra bestyrelsen: Vi betragter forslaget om udstillinger ud over påskeudstillingen som ikke relevante for os dels pga. vanskeligheden ved vagtdækningen, dels pga. det sandsynligt begrænsede publikum.

 6.Praktiske forhold 7. Evt.
Huk nøgle til Ellis