Referat fra Natur/Kultur-mødet 5. marts 2018

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ) afbud, Kenneth Hamilton (KH) , Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2018

Forårets mødedato: 23. april (er lagt i kalenderen)

Ken fraværende uge 11 og 12

Besked fra John: Jeg er væk fra den 4-3 til 19-3 begge dage inklusive, men med hensyn til påskeudstillingen som bl. andet skal drøftes der, kan jeg godt sørge for skiltning som jeg plejer og klargøring af podier med rengøring og evt. pletning som sædvanlig.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 26. februar. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 9. april.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Fredag 26. januar 2018 ”Grønlandske smagsprøver” – vores årlige medlemsaften - i FU-regi:
Fint forløb. God stemning. Se regnskab

FUs Evaluering:
a. Prisen for deltagelse fremover
fastsættes af FU, når programmet er kendt. Enighed om, at prisen for nære pårørende skal være rimelig lav (da de ofte er medlemmer), mens prisen for almindelige medlemmer skal være rimelig i forhold til kontingentbetalingen.

Måske fyldte musikken for meget i forhold til f.eks. snak om de udstillede ting og evt. flere indslag om Grønland fra Ellis og Martha.

b. Organisering af arbejdet i afslutningsfasen skal fremover indgå i drejebogen.
f.eks. støvsugning, gulvvask, vask af evt. duge, returtransport af madbokse mv. (husk klare aftaler med leverandørerne).

c. Til drejebogen:
Huske at invitere bestyrelsesmedlemmer.

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Forårshalvåret 2018

29. marts til 2. april 2018: Påskeudstilling
Påskeudstillingsgruppen er nu reorganiseret til foreningen ”Nordborg Kunstinitiativ”. Helga repræsenterer også frem over Nygård i denne sammenhæng.

Udstillere:

Helga medbragte kataloger og plakater, hvoraf dem, der skal bruges til skilte er lamineret. Så de er klar til at blive klæbet på. Der er tape til dette i hjørneskabet i underetagen. John opsætter skiltene.

Helga og John efterser og evt. pletter podierne. Tidspunkt aftales.

Musikindslag ved ferniseringen: Fra Thorstein: I år bliver det Astrid Petersen, der spiller harpe. Astrid er 16 år og bor Svinget 17 i Egernsund, så det bliver 2 x 33 km.

Påskeudstillingsmanualen blev gennemgået på mødet med de tilføjelser, som Asta havde modtaget fra John.

Overnatningerne i påsken er fordelt således:
Helga: Natten mellem onsdag og torsdag (28. og 29. marts) er der 4, der overnatter Else Duedahl, Ulla Lampe og hendes mand, Birgit Marie Kjær). Natten mellem 29. og 30. (torsdag nat) er der 2, der overnatter (Ulla Lampe + mand)
Fredag 30. + lørdag 31.: Inge
Søndag 1. + mandag 2.: Ellis

OBS til næste år: Katalogen: Der bør være et link forrest/bagerst til en bladre-udgave på nettet.

PR om påskeudstillingen: Ken reklamerer på alle digitale platforme (Kulturnaut og Sønderborg Events samt facebook)

Helga beder kunstnerne sende materiale til Asta, som videresender det til Ole, så han kan dels lave en pressemeddelelse dels opfordre JydskeVestkysten til at skrive en artikel om udstillerne. (9.3.: alle kunstnernes tilsendte PR er videresendt til OA)

Asta lægger materialet på hjemmesiden samt på Nygårds facebookside.


Vi drøftede opbevaring af pengekassen og blev enige om, at pengekassen opbevares i depotrummet i køkkenet fra gang til gang, da der jo er sørget for overnattende, der passer på udstillingen. Så det skulle ikke være noget problem.

Vagtdækning i påsken: der er skrevet ud og der er gang i tilmeldingen. Plan laves som tidligere og sendes ud til alle.

X Søndag 29. april 2018 kl. 15 – 17: folkBaltica-koncert: Fællessang (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 19.30 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

Vi gør det til en gratis tur i år– og får den med i naturkalenderen. Helga har lavet teksten og sendt den ind inden fristen 8. januar.

Tidspunkt ændret efter aftale med Andreas Herman og Gert Fahlberg.

Ikke kaffe denne gang

Helga køber vin til Gert-

X Søndag 6. maj 2018 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) (Musikgruppen)

23. juni 2018 Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

Vi aftalte på mødet at arrangere en naturtur med Leo Vindahl med Helga som tovholder. Helga har efterfølgende fået aftalt dette arrangement:

X Søndag 12. august 2018 kl. 14: Historien om Danmarks skove fra sidste istid til i dag.

Naturvandring ved tidligere skovfoged Leo Vindahl Olsen

Kulde- og varmeperioder, fugtige og mere tørre tider har givet planterne skiftende vilkår i løbet af de ca. 15.000 år, siden ismasserne smeltede. Leo Vindahl Olsen vil fortælle træk fra denne historie og præsentere træer, der har oplevet fremgang eller har måttet vige i en levende natur i stadig forandring

Gratis adgang? Vi har tidligere taget 20 kr.? Vi tilbyder kaffe og kage efter turen mod betaling.

X 15. september 2018: Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- (Musikgruppen)

Ide: Ellis har læst om en højskoleuge med lokale kræfter på Åbenrå-egnen samt i Fjaltring

FOF-foredrag FOF har på forespørgsel tilkendegivet interesse i samarbejde om foredrag med

Finn Slumstrup om Udkants-Danmark

FOF laver aftalen evt. foredrag i oktober Pt. ikke nogen tilbagemelding

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17 FOF- foredrag med Linda lassen primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt.

Asta har lavet aftale med Henning N. Larsen om at FOF arrangerer disse to foredrag i efteråret. HNL laver aftale direkte med de to foredragsholdere ud fra ledige tidspunkter i Nygårds kalender. Har angivet at oktober og november er bedst for vores vedkommende.

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv osv.

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder som sædvamlingt? – har tjekliste.

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ellis’ reviderede oplæg blev omdelt på mødet.
Enig om, at vi vil søge FU om en prøveperiode januar – april 2019, f.eks. den anden mandag eftermiddag hver måned.

Ellis tilføjer periode og tidspunkt til oplægget og sender det til Asta, som sørger for, at det kommer til behandling i FU.

Evt. prøve at søge tilskud til den model, vi finder frem til at ville afprøve.

Finde tekster

Fra John: Kære  John Jensen - Du har spurgt Biblioteksvagten om:
Vi er i Foreningen Nygård på Als på jagt efter noget opslag til opstart af en "guidet læsegruppe".
Kender i noget lekture der kan hjælpe os videre ?
På forhånd tak.

Vores svar er:
I Politiken har der i løbet af 2017 været nogle forskellige artikler, der fortæller metoden og oplevelsen. Dem kan de sikkert finde til jer på biblioteket.
I kan evt søge på internettet på ordene 'guidet fælleslæsning' eller 'shared reading'.
Oprindeligt er det Læseforeningen, der har bragt konceptet til Danmark.
På deres hjemmeside kan I også læse om metoden, 
http://www.laeseforeningen.dk/om-guidet-flleslsning/. Det er også Læseforeningen, der uddanner folk til læseguider, læs om kurset her http://www.laeseforeningen.dk/faa-en-laesegruppe/.

OBS: Forslag fra Musikgruppen:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019.

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Søvn – Forsker (Navn der starter med Vold ---)

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

 6.Praktiske forhold 

Annoncestrategi for Foreningen Nygårds arrangementer behandlet af Musikgruppen 26. februar.

Vedhæftet som bilag

7. Evt.