Referat fra Natur/kulturmødet 23. april 2018

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i efteråret 2018 samt foråret 2019 : mandag 24. september og mandag 5. november samt  4. februar og 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 9. april. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 9. april.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

  1. 29. marts til 2. april 2018: Påskeudstilling Alt i alt var vi tilfredse med udstillingen, besøgstallet, pressedækningen og det praktiske forløb. Næste år kan vi evt. udarbejde en plakat for selve udstillingen på Nygård som et supplement.
    Helga havde tilsendt os oversigt over besøgstal fra alle udstillingssteder.

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

X Søndag 29. april 2018 kl. 15 – 17: folkBaltica-koncert: Fællessang (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 19.30 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

Gratis tur i år– med i naturkalenderen.
Tidspunkt ændret fra kl. 6  til 19.30 efter aftale med Andreas Herman og Gert Fahlberg.

Ikke kaffe denne gang

Helga køber vin til Gert. Helga er tovholder på turen.

 

  1. 23. juni 2018 Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

X Søndag 12. august 2018 kl. 14:  Historien om Danmarks skove fra sidste istid til i dag.

Naturvandring ved tidligere skovfoged Leo Vindahl Olsen (Helga tovholder)

 

Kulde- og varmeperioder, fugtige og mere tørre tider har givet planterne skiftende vilkår i løbet af de ca. 15.000 år, siden ismasserne smeltede. Leo Vindahl Olsen vil fortælle træk fra denne historie og præsentere træer, der har oplevet fremgang eller har måttet vige i en levende natur i stadig forandring

Gratis adgang.
NB: turen starter til tiden (klokke!)

Samme dag planlægger FU:

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

Servering af en øl / vand og en fedtemad + kartoffelspegepølse

Rundvisning i hus og have.

Ved dette arrangement reklameres for naturvandringen

X 15. september 2018: Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- (Musikgruppen)

 

FOF-foredrag FOF har på forespørgsel tilkendegivet interesse i samarbejde om foredrag med

Finn Slumstrup om Udkants-Danmark

FOF laver aftalen evt. foredrag i oktober. På forespørgsel efter vores sidste møde, fik jeg dette svar:

Spurgt igen 17.4. Intet svar inden mødet – Asta følger op for at sikre samarbejdsmuligheden fremover.

 

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17  FOF- foredrag med Linda lassen  primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. Denne aftale skulle være på plads. (Asta tovholder)

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv osv.

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder – har tjekliste.

 

Forår 2019

X  Onsdage: 16. Januar  + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.

Guidet fælleslæsning v. Ellis   Ide på baggrund af The Reader – http://www.thereader.org.uk

  • Ellis’ oplæg om en prøveperiode i foråret 2019 blev godkendt på FU-mødet 11. april.

Vi arbejdede derfor videre med projektet med ideer til tekster – temaer mv. Det skal være 3 (evt. 4) 3 spændende tekster, evt. korte noveller, eventyr, eller et uddrag af en roman. Vigtigt, at det er en litterær tekst – ikke en fagtekst. Her er nogle stikord mv. fra vores snak:

H.C. Andersen: Nul-eventyr?

Judith Hermann- novellesamling

Giv det du har mistet tilbage igen – sorg

Noget eksistentielt

 

”Tænkepauser” – Århus Universitet

 

Frihed – ansvar – natur – ro – smerte –

 

Rammen for læsningen skal være fast og kendt af alle som indledning hver gang:

Den der har ordet taler ud uden afbrydelser – ikke give gode råd – ikke kommentere – ikke diskussion - alle får mulighed for at sige noget

 

Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere.  Kaffepause. 14.30 til 16.30. Kaffe og kage gøres klar inden – serveres efter seancen.

 

Onsdag 16. januar, 20. februar og 20. marts + ev.t 10. april.

 

Tekstlæsningen: Hvad giver det af tanker? Kender I det for jeres liv?

 

Næste møde 24. september:

NB: Opgave 1 til alle inden næste møde:  Alle vælger en tekst og sender den til alle inden 1. september Det skal være litteratur

 

NB: Opgave 2 til alle inden næste møde: Finde en titel til projektet:  Litteraturtanker – guidet (?) fælleslæsning som undertekst

 

Ellis i tovholder på hele processen. En af os andre er nr. 2 hjælper. Hjælperen er den, der har valgt teksten den pågældende gang.

 

Prøve 8. oktober: Fælleslæsning-test med gruppen – vigtigt at finde ud af tovholdernes roller, hvordan guider/leder de forløbet.

 

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Forår 2019: Foredrag med Helle Skårup. Asta tovholder (evt. i samarbejde med FOF)

Forår 2019: Anders Hartvig – Guldfund Asta tovholder (Evt. i samarbejde med FOF)

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

 

OBS: Forslag fra Musikgruppen:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019 – Asta undersøger om IG er interesseret – evt. tema – og hvornår.

 

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Søvn – Forsker (Navn der starter med Vold ---)

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

  1. 5. Evt.