Regler om bål og grill

Bål og grill

Afbrænding af bål og brug af grill er omfattet af bekendtgørelse nr. 900 af 07.12.1999.

Reglerne for afbrænding af bål og brug af grill (kort):

Grill

 • Grill må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra bygninger med let antændeligt tag (f.eks. stråtag), oplag af let antændelige stoffer eller brandfarlige oplag.
 • Traditionelle griller, dvs. griller af begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder og byggemarkeder, kan anvendes på altaner og tagterrasser m.v. tættere end 5 m fra andre bygningsdele i bygninger med hårdt tag og i carporte eller lignende former for vejrligsbeskyttelse med hårdt tag under følgende forudsætninger:
 • Altanen/tagterrassen eller carporten/vejrligsbeskyttelsen skal have mindst én åben lang-side.
 • Grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og emner, der kan brænde.
 • I griller til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter.
 • Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske.
 • Gasgriller skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg.
 • Sørg for at have vand til slukning i nærheden og forlad ikke grillen før den er slukket.

Traditionelle griller kan i øvrigt anvendes i det fri (i haver, på terrasser i terræn og lignende) tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag under de i ovenfor nævnte forudsætninger. Optændingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret mindst 2 m fra overflader og emner, der kan brænde.
NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på en grill, der har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som optændingsvæske.

Større griller, dvs. griller som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse og må ikke anvendes i det fri tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag.

Flytbare bålsteder

Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m², der anvendes som grill, dvs. med trækul eller briketter som brændsel, kan anvendes som beskrevet ovenfor.

Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m², hvor der anvendes egentlig brænde og i en mængde på højst 50 l (0,05 m³), må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse, men skal placeres i det fri:

 • 5 m fra alle bygninger med hårdt tag, bortset fra bygningsdele af mur eller beton, og
 • 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stof-fer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.

 Andre bål

Afbrænding af mindre bål, f.eks. spejderbål, snobrødsbål, flytbare bålsteder større end de ovenfor nævnte o.lign., skal ske i en afstand ( ved stærk vind fordobles afstanden) af mindst

 • 10 m til huse med fast tag
 • 30 m fra brændbareafgrøder
 • 30 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag o.lign)
 • 30 m fra nåletræsbevoksning og anden brændbar vegetation
 • 30 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker o.lign.

Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

 • 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
 • 60 m fra brændbare markafgrøder,
 • 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
 • 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Generelt

Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

Brandvæsenet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

Brandvæsenet kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.