Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Foreningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i foreningen
Mandag 21. marts 2016 kl. 19 på Nygård
med følgende dagsorden:

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

 1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
  FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent

 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand (ABO), herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Birgitte Romme
 1. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen – ingen modtaget

 2. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
  Drøftelse af valgregler

I 2016 er ifølge vedtægterne nuværende FU- og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen på valg

Henrik og Asta har sagt ja til at genopstille.

Martha genopstilller ikke.

 1. Eventuelt:

Påskedagene: behovet for hjælp er ekstra stort i år pga. udvidet åbningstid

Åbningstid er i 2016 fastlagt til at være 11 – 17 alle påskedagene (tidl. 13-17)

De der har vagt skal primært sørge for salg af kaffe, the og kage i åbningstiden. Holde opsyn med udstillingen samt tælle besøgende i alle åbningstimerne.

Brødtorte serveres alle dage fra kl. 13.30. Kl. 11-14 – serveres skærekage.

Bemanding:

Torsdag 10 – 13: 2 personer – begynde klargøring til busser og fernisering – brødtorter klargøres – flag

Torsdag 13 – 17: 4 personer – flag ned

Kl. 15: Fernisering

Udstillingsbussen, som kun kører Skærtorsdag, kommer til Nygård:

Bus 2: ank. kl. 13.20    Nygård, Nørreskoven - afg. kl. 13.50
Bus 1: ank. kl. 16.10    Nygård, Nørreskoven - afg. kl. 16.40

Fredag: 11 – 14: 2 personer – brødtorter klargøres – flag hejses

Fredag: 14 – 17: 3 personer – flag tages ned

Lørdag: 11 – 14: 2 personer – brødtorter klargøres – flag hejses

Lørdag: 14 – 17: 2 personer – flag tages ned

Søndag: 11 – 14: 2 personer - brødtorter klargøres – flag hejses

Søndag: 14 – 17: 3 personer– flag tages ned

Mandag: 11 - 14: 2 personer - brødtorter klargøres – flag hejses

Mandag: 14 – 17: 3 personer– flag tages ned

Herudover kan der være behov for at nogen sover på Nygård. Årsagen er, at vi ikke har en forsikring, der dækker de udstillede værker. Derfor får kunstnerne selv tilbudt at kunne bo på Nygård en eller flere af udstillingsdøgnene. Men de nætter, hvor de ikke selv er der, er det foreningen Nygård, der sørger for, at der altid er nogen i huset.
Foreløbig har 2 frivillige givet tilsagn.

NB:

Samtidig med indkaldes forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4.

Forslag fremsendes til foreningens mailadresse senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 7. marts (vedtægternes § 10 stk. 1).

Vedtægterne kan ses her på foreningens hjemmeside http://www.nygaard-als.dk/foreningen/vedtaegter

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget v. Asta Broesby-Olsen

6. februar 2016

Valg

§ 16 stk. 1Valgbare til bestyrelsen er kandidater, der er medlemmer eller tilknyttet en medlemsenhed, jf. § 5 stk. 1. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én person.
§ 16 stk. 2Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker valg. 

§ 17For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:

§ 17 stk. 1Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.

§ 17 stk. 2To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  

§ 17 stk. 3Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.

§ 17 stk. 4Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode.

Valgregler

 1. Kandidater foreslås af generalforsamlingen. Det er tilladt at foreslå sig selv.
 2. Det undersøges om de foreslåede kandidater ønsker valg.
 3. Der kan stemmes på 1 kandidat, hvis der kun er én plads, der skal besættes, på 2 kandidater, hvis der er to eller flere pladser, der skal besættes.
 4. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, således at det ikke kan afgøres hvilken type plads de skal besætte, foretages afstemning mellem netop disse kandidater for at afgøre rækkefølgen. Der kan stemmes på 1 kandidat. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 5. Der er en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt (vedtaget ved generalforsamlingen i 2015)

Søg