Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 Mødeindkaldelse:

 Mødet vil denne gang have fokus på justering af foreningens struktur (forslag til ændring af vedtægter):

  • Velkomst ved Formanden
  • Præsentation af den justerede struktur
  • Dialog i grupper/plenum/konklusion
  • Formandsemner
  • Eventuelt

      Mød op – bliv orienteret – og deltag i debatten.

 

 

Der vil blive en pause undervejs, hvor der serveres kaffe og kage.

Under kaffen vil der blive lejlighed til at nyde nogle af  Annelene Christensens
mange dejlige billeder fra Nygård.


  

     NOTAT

   Orientering om væsentlige ændringer i vedtægterne

i forhold til nuværende organisationstruktur

 

ÆNDRINGER:

 Bestyrelsen består af:

l  3 medlemmer valgt på generalforsamlingen

l  Et antal udpegede medlemmer af Skov- og naturstyrelsen, Haderslev Stift, en naturforening, en kulturforening eller -institution.

l  Et antal medlemmer suppleret ind af bestyrelsen selv.

 

Nyt:

Man agter at udnytte muligheden for at supplere bestyrelsen med udefra kommende medlemmer for kortere perioder.

Man agter at bede de nuværende udefra kommende medlemmer om at afklare sig i forhold til ønsket om et tydeligere engagement

 

 Formanden for foreningen

l  Bestyrelsen vælger en formand med lokal forankring

 

Nyt:

Formanden skal have lokal tilknytning og skal tage del i den daglige drift

 

Forretningsudvalget

l  består af de tre valgte medlemmer

l  suppleret efter behov med tovholdere fra arbejdsgrupper.

 

Nyt:

Forretningsudvalget udnytter muligheden for at tilrettelægge egen forretningsorden til at knytte tovholdere til sig.

 

BAGGRUND

Ledelse på lokalt plan

Ønske:

Ledelsen skal være er synlig og kunne mærkes.

Ledelse indbefatter en aktiv formand forankret i det lokale.

 

Justeret struktur:

Den daglige ledelse af foreningen ligger hos de 3 medlemsvalgte medlemmer, der udgør forretningsudvalget i tæt samspil med formanden.

 

Forretningsudvalget er en del af bestyrelsen.

 

Den samlede bestyrelses opgave er på repræsentantskabsniveau.

  

Bestyrelsens rolle

Ønske:

                      Bestyrelsen skal engagere sig i Nygårds vision - men ikke i den daglige drift og ledelse.

                      Bestyrelsen skal kunne tilføre foreningen inspiration og være ambassadører.

 

Justeret struktur:                                       

Bestyrelsen består af tre valgte blandt foreningens medlemmer. Herved sikres en tyngde i det frivillige arbejde.

Et antal medlemmer udpeget af institutioner eller foreninger. Nogle af dem har ikke lokal forankring. Herved sikres bl.a. et kritisk blik på Foreningen, og den tilføres ny inspiration.

Et antal medlemmer med forankring i lokalt erhvervsliv, kommunal sammenhæng, kulturinstitutioner o.a. inddrages for kortere perioder.  Dette skal styrke et lokalt netværk

 

Bestyrelsesmedlemmer må gøres klart, at medlemsskab forudsætter et engagement i foreningens liv, som kommer til udtryk i medlemsskab af foreningen og så vidt geografien tillader det, en synlighed ved givne lejligheder.

Man forudsættes tillige at bidrage til at gøre Nygård kendt og at arbejde for at skabe nye kontakter og lejemål.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer vil man bede om en afklaring i forhold til foreningens ønsker om engagement.

 

Formanden er lokalt forankret

Ønske:

en formand for foreningen, som har mulighed for at tage del i foreningens ledelse og daglige drift.

 

Justeret struktur:

Den lokalt forankrede formand vil sammen med forretningsudvalget have ansvar for daglige drift og for at sikre god kommunikation i foreningen. Formanden vil tillige have til opgave at inspirere til nye initiativer og til udfoldelse af visionen for Nygård. 

 

 

God kommunikation

Ønske:          

                      God kommunikationen mellem bestyrelse, forretningsudvalg og øvrige medlemsgrupper              

                      Alle interesserede har mulighed for at blive hørt i beslutningsprocesserne

 

Ny struktur:                        

En lokalt forankret formand skal kunne sikre kommunikationen mellem arbejdsgrupper, forretningsudvalg og bestyrelse.

Kommunikation fra forretningsudvalg til arbejdsgrupper kan sikres gennem tovholderens inddragelse i Forretningsudvalgets møder.

 

Det er desuden vigtigt, at forretningsudvalget sikrer, at dagsordner og referater er tilgængelige for medlemmerne. Der skal udsendes nyhedsbreve. Der skal holdes kvartalsmæssige orienteringsmøder. Forretningsudvalgets møder vil i øvrigt være offentlige.

 

Værdier

Der iværksættes en proces, som vedvarende sigter på at skabe samling om fælles værdier.

Denne proces sættes i værk efter generalforsamlingen.

  

 

Peter Ruge    

Søg