Forårshilsen 2009

Der er så dejligt på Nygård, ikke mindst om foråret. Vintergækkerne og dorothealiljerne blev afløst af et hav af påskeliljer, der hilste velkommen til de mange, der besøgte påskeudstillingen.

Det smukke magnolietræ har netop i disse dage foldet sig ud i al sin pragt og bøgetræerne danner den smukkeste lysegrønne kulisse. Det kæmpestore kirsebærtræ står fyldt med bristefærdige blomsterknopper. For nylig svømmede et andepar rundt på den lille sø, som er blevet noget mere synlig efter have- og brændegruppens indsats i løbet af vinteren og der er også set blishøns.  Ikke sjældent kommer dådyrene på besøg.

Indvendig bærer huset også præg af de aktive medlemmers store indsats. Brugere og besøgende betages af den enkle indretning og af husets helt særlige sjæl. Også den høje rengøringsstandard bemærkes og påskønnes. Om ganske få dage er det et år siden, foreningen Nygård slog dørene op for det allerførste kursus. Og det har været et fantastisk år! Interessen for Nygård er stadig stigende og de frivillige har vedholdende ydet en helt usædvanlig indsats, langt ud over, hvad der er normalt for foreningsarbejde, - og de synes stadig det er sjovt! Indsatsen har givet så gode kontante besparelser for foreningen, at det har været muligt at investere i nyanskaffelser, dels for at imødekomme behov hos brugerne, dels for at lette det fysisk hårdeste frivillige arbejde.  

Forretningsudvalget har denne gang bedt de frivillige arbejdsgrupper medvirke med input til en forårshilsen til alle medlemmer og vi gik ikke forgæves! Læs videre her, hvad der kom ud af det: 

Forretningsudvalget, i det følgende kaldet FU, er foreningens daglige ledelse. FU’s hovedopgave er som foreningens center at træffe overordnede beslutninger, der tilgodeser helheden i respekt for det frivillige arbejde. Udvalget består af 3 personer Finn Broesby-Olsen, Ebbe Enøe og Annelene Christensen. Kassererfunktionen ligger hos Birgitte Romme, som derfor er fast deltager i FU’s møder. Birgitte bistår også FU med sekretærhjælp. Et andet vigtigt område, direkte underlagt FU er bookingfunktionen, som varetages af Susanne Thorning. Det er FU’s målsætning, at koordinere ønsker og forslag fra foreningens medlemmer og Nygårds brugere, således at Nygårds kvaliteter og ressourcer udnyttes bedst muligt. Opgaver der i nærmeste fremtid skal arbejdes med er bl.a.:1)      informationsveje, kommunikationsformer og arbejdsgange i FU og arbejdsgrupperne imellem2)      revurdering af lejetidspunkter og andre regler for udlejning, der er mest pres på3)      medlemsgoder for aktive medlemmer Derudover arbejdes der med brændeskur og pagode, ligesom de første indledende øvelser i Nygårds næste udviklingsfase vedrørende bl.a. indretning af flere overnatningspladser i ’E Bach-hus’ er igangsat. Den 8. juni er der planlagt det første kvartalsmøde for aktive medlemmer.

Kassereren: Regnskabet ser tilfredsstillende ud. Selv om vi har købt et par nye dyre ting, er der stadig et lille overskud på driften. Vi har nu et medlemstal på 65.Der er afviklet 17 lejemål fra januar til udgangen af april. For resten af 2009 er der nu 22 bookinger. Venlig hilsenBirgitte Romme

Booking: Det går over alt forventning med interessen for at leje sig ind på Nygård. Vi har mennesker som kommer både fra København, Fyn og Jylland for at afholde kurser. Især i personlig udvikling, men også meditation og retræte. Og gad vide hvor de kender stedet fra. Jeg tror, det handler meget om mund-til-øre-metoden fra tilfredse lejere. Også lokalt er der stigende interesse for at leje sig ind på Nygård. Siden 1.ste maj 2008 har jeg skrevet 91 lejekontrakter, herudover er der blevet booket til såvel offentlige arrangementer på Nygård som til Nygårds interne møder og sammenkomster. Venlig hilsen Susanne Thorning  

Den daglige drift af selve huset: Mødelokalet i underetagen er færdiggjort i januar måned. Et større arbejde med kalkning og maling. Møbler til lokalet er fundet på diverse genbrug for under 1000 kr.  Efter møbleringen af rummet opdagede vi, at der dryssede meget sand ned fra loftet. Finn fik det råd fra en fagmand at støvsuge sprækkerne nogle gange. Det ser ud til at have løst problemet. Der er kommet gardiner op, ikke bare i dette lokale, men i alle vinduer på alle 3 etager. Der er nu trådløs netværksforbindelse i huset. Etableret med fiberforbindelse fra Energi Syd.       Vi har fået rådighed over garagen i laden + det mindre rum ved siden af. I selve huset har brandalarmerne voldt en del problemer. De vil blive udskiftet nu. Løbende er der til stadighed små reparationer af hængsler, håndtag, blandingsbatterier, stålnet i vinduer, forsatsvinduer, der skal af og på i forbindelse med pudsning, ny renselem i skorsten. Vores gamle hus holder os aktive!Der er indkøbt hynder til vore klapstole, så de er mere behagelige at sidde på. Og et ”midlertidigt” havebord er anskaffet til terrassen. Venlig hilsenBirgitte Romme og Finn Broesby-Olsen 

Rengøringsholdet: Det er fortsat sådan, at de fleste gæster på Nygård gør rent efter sig. Og her i 2009 har vi desuden fået organiseret et lille rengøringsfirma, som gør rent mod betaling, når der er gæster, der ønsker at betale sig fra rengøringen. Det har betydet, at rengøringsholdet kun har været i gang ganske få gange. Dertil kommer så den årlige hovedrengøring, som er startet. Det klarer vi på 2 halve dage, hvor der kommer så mange som muligt af de frivillige og deltager i arbejdet. Der er et fast hold på 8 rengøringsfolk, og så har vi et par stykker, som gerne kommer, hvis vi er i nød.

Ugevagtholdet: Ugevagtholdet kører stille og roligt. Der er 13 frivillige, som har en uge ad gangen, hvor de har kontakt med ugens gæster, sørger for aflevering nøgler og andre praktiske ting. Vi mødes x 2 årligt og snakker om vore oplevelser og samarbejdet. Venlig hilsen Birgitte Romme 

Arrangementsgruppen: Gruppen tæller i alt 5 medlemmer og vore opgaver er:1) At afholde arrangementer, som bidrager til kendskabet til Nygård og de muligheder, der er for andre, foreninger eller private, selv at lave arrangementer.2) At lave arrangementer for alle medlemmer. 3) At lave arrangementer for de aktive frivillige, de der er tilknyttet arbejdsgrupperne, som en særlig påskønnelse af deres arbejdsindsats.4) At afholde koncerter, foredrag med kendte navne. Denne aktivitet vil være vanskelig at finansiere med entréindtægt, da huset kun kan rumme godt 50 personer. Så derfor har vi holdt møde med 2 konsulenter fra Kultur og Fritid i Sønderborg Kommune. Her fik vi afdækket mulighederne for at få kommunal støtte og ligeså fik vi ideer til fondsansøgninger. Påskeudstillingen er netop afsluttet. Den må betegnes som er stor succes med 600 gæster i løbet af de 5 påskedage.3 kunstnere udstillede: Erna Bækhøj, Dagmar Povlsen og Lis Weiland. Alle dage var der musikalske indslag ved Sønderborg Musikskole. Der var salg af kaffe og kage ved arrangementsgruppens medlemmer på skift.  Vi samarbejdede med Påskeudstillingsgruppen på Nordals og var med i deres fælles katalog og annoncering i øvrigt. En vigtig del af successen! Kaffesælgerne, de frivillige, har alle berettet om nogle hyggelige timer, hvor de glade gæster beundrer huset, billederne, haven og udsigten. Så hermed en opfordring til alle medlemmer om allerede nu at afsætte en dag i påsken til at være kaffesælger på Nygård i 2010! Vi har brug for 2-3 hver dag. Meld jer gerne til undertegnede! Sankt Hans festen: Årets taler bliver Martin Trier Mørk. Aftenen arrangeres igen i samarbejde med E’ Svenstrup laug og spejderne. Herudover er der følgende arrangementer:·        

Cafékoncert med kor og jazzgruppe lørdag d. 9. Maj kl. 16·        

Fugletur i samarbejde med Ornitologisk Forening søndag d. 17. Maj På arrangementsgruppens vegne Asta Broesby-Olsen 

Brændegruppen: Nygårds brændegruppe har stadigvæk som hovedopgave at forsyne Nygård med så billigt træ som muligt for at holde varmeudgifterne nede og dermed være med til at give Nygård et godt driftsresultat. Fyringssæsonen 2008 – 2009 har vist, at der er brug for mindst 60 – 65 rummeter træ og det er nået med ”hiv og sving”, bl.a. fordi noget af det fremskaffede træ havde en lav brændværdi. Brændegruppen, der i øjeblikket tæller 9 mand, udfører alt arbejde fra træfældning, opsavning, hjemkørsel fra skov, kløvning, udendørs stabling, flytning af træ til brændeskjul til opfyldning af Nygårds brænderum. Vi har haft et meget tilfredsstillende fremmøde året igennem. Træ til fyring hentes også i år først og fremmest fra Svenstrup Kirkes Skov, idet kirkens menighedsråd har sponsoreret gratis brændetræ til Nygård. Desuden har brændegruppen i samarbejde med Nygårds havegruppe fældet en del træ på selve Nygård. Samarbejdet med havegruppen har været meget fint og vi har indført tirsdag som fælles arbejdsdag, hvor en fælles kaffepause virker meget befordrende for arbejdsglæden. Da det er et stort arbejde år efter år at fremskaffe så meget træ, må det være på sin plads at overveje alternative fyringsformer fremover for at nedsætte det store træforbrug. Disse overvejelser er allerede i gang. Brændegruppen er meget glade for det gode samarbejde, der har været med Egon Christensen fra Skov- og Naturstyrelsen. Egon udfører et stort arbejde med at fyre både tidligt og sent, og uden at kunne gøre brug af hans maskinel var det aldrig gået. På brændegruppens vegne Ole Andersen. 

Haven: Havegruppen består af 5 medlemmer og tirsdag formiddag er fast arbejdsdag. I løbet af januar, februar, marts blev der sammen med brændegruppen lagt alle kræfter i for anden vinter i træk at få fældet, tyndet ud og ryddet op. Haven står nu helt klar til at blive bygget op. Det er tanken, at haven med tiden skal fremstå som en naturlig skovhave, hvor skovens vilde planter blander sig med kulturplanterne. Mulighederne er dog begrænsende på grund af de mange dådyr, der ofte besøger haven. I vinterens løb har muldvarpe muntret sig på store områder af plænen, men efter at have fanget 7 stk., er der foreløbig ro over feltet. Skaderne efter muldvarpene og tidligere skader forsøges lige nu udbedret ved at sprede sand ud over store dele af plænen. Der er yderligere fjernet en hel del brombær i det tidlige foråret og i løbet af den næste måneds tid er der tid for at plante om og flytte stauder. Snart kan vi hygge os med at fjerne brændenælder, snerrer, snerler. Andre vilde planter inviterer vi gerne inden for og styrer dem om nødvendigt med nænsom hånd.At arbejde i haven på Nygård er en meget stor glæde, selvom det også er slidsomt. Arbejdet har helende effekt på sjæl og legeme – og der er plads til flere på holdet! På havegruppens vegne Annelene Christensen 

PR-gruppen: Gruppen har ligget lidt underdrejet i den forgangne tid. Det er dog lykkedes i sidste øjeblik før påskeudstilling ved manges hjælp at få produceret hele 2 foldere. Den ene oplyser om mulighederne for at leje Nygård og er produceret med udgangspunkt i den gamle reklamefolder. En ny reklamefolder i et helt andet design er under udarbejdelse, men kunne ikke nå at blive færdig til påskeudstillingen. Den anden brochure fortæller om mulighederne for at være med ved at melde sig ind i foreningen, enten som almindeligt medlem eller som aktivt medlem, der indgår i det frivillige arbejdsfællesskab. Venlig hilsen Annelene Christensen 

Strukturudvalget: På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere foreningens overordnede struktur og udarbejde forslag til en reorganisering for at skabe en større sammenhæng mellem bestyrelsen, den daglige drift og den fremadrettede strategi for foreningen. Gruppen består af 5 personer med Asta Broesby-Olsen som tovholder. Det første møde i gruppen afholdtes den 27. april.

Venlig hilsen Forretningsudvalget Finn Broesby-Olsen, Ebbe Enøe, Annelene Christensen