Dagsorden til FU-mødet 3. maj 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) - afbud


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: onsdag 28. juni kl. 14 – 15.30
(ok i kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19: Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl.

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde

Næste bestyrelsesmøde dato og tidspunkt mandag 30. oktober 2023 kl. 15 – 17 (ok i kalender)

Ekstraordinær generalforsamling dato og tidspunkt?


Arrangementsprogram 2023

 • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
 • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

Siden sidst :

Evaluering af påskeudstillingen: alle der har medvirket til at gennemføre udstillingen er blevet bedt om at sende en skriftlig evaluering samt at deltage i et evalueringsmøde tirsdag 2. maj kl. 9 – 10 på Nygård (der er pt. 12 tilmeldte – inkl. Påskeudstilingsgruppen)

Pergola- renovering er gennemført 18. april.

Nygårds fremtid/ generationsskifte – møde med Henriette Pilegaard fra JydskeVestkysten Arne fik en aftale på plads, så tirsdag 25. april mødtes Arne, Birgitte, Ole og Asta med Henriette og talte med hende i en times tid. Hun tog også billeder af Nygård og af os.

 

 

Dagsorden:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie, Gudrun og Asta)


Aktuel status: tilmeldte til udflugten: 33 deltagere


FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

Herudover har vi aftalt, at vi også betaler for drikkevarer (1 Øl eller en sodavand), det skal vi også have med i regnskabet.

Ved 32 tilmeldte og en indtægt på 9.200, samt tilskuddet fra Nygaard på 10.00 kr., vil der været et overskud på 3.400. De 3.400 kr i overskuddet skal bruges til drikkevarer og evt. et honorar til Hans Christian.

Det hænger fint sammen ved 32 tilmeldte.

Anne-Marie har kontaktet alle deltagerne og har styr på, hvor de står på bussen.

Gudrun har sørget for at alle aftaler er på plads.

Aftalen med Hans Christian Davidsen er sådan:

Som tidligere nævnt tager jeg ikke honorar for mine rundvisninger i Flensborg, men gennemfører alene rundvisninger i forbindelse med bogsalg. Hvis nogle allerede har købt »Forelsket i Flensborg«, kan de så i stedet for købe »Danmark syd for grænsen« eller »Nazisternes sidste tilflugt« om Flensborg i 1945.

Med et deltagerantal på 32, vil jeg sætte et minimumssalg til en syv-otte stykker. Så kan I måske på forhånd finde ud af, hvem der evt. måtte være interesseret.

Gudrun har meldt tilbage:

Asta køber Nolde bogen og Danmark syd for grænsen

Nygaard køber også Nolde bogen og Danmark syd for grænsen.

Jeg køber Danmark syd for grænsen, alle andre af dine bøger har jeg.

Så der skal bare være salg af min.3 bøger yderligere.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi har aftalt, at der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma

FU har vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år

3. Vedtægtsændringer om revision og næstformand + ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen tilsluttede sig på mødet 17. april FUs forslag om at regnskabet fremover revideres af 2 valgte, uvildige og kompetente revisorer.

Det blev forslået at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, således at vedtægtsændringen kan træde i kraft ved revisionen af indeværende års budget.

Nuværende vedtægter:

 • 31 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.
 • 14 stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
 • 14 stk. 3 For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 • 14 stk. 4 Alle medlemmer, der senest dagen før har indbetalt kontingent for det løbende regnskabsår som fastlagt på den ordinære generalforsamling, kan deltage i den ekstraordinære


Asta har efterfølgende anmodet Arne om at udarbejde et vedtægtsændringsforslag om fremtidigt valg af revisorer. Dette gør han sammen med Ole Andersen.

Der er forslag om også at lave ændringsforslag vedrørende valg af næstformand, som også blev drøftet på FU- møde og bifaldet på bestyrelsesmødet.

Tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling skal fastlægges: forslag mandag 2. oktober 2023 kl. 19

 

4. Det videre arbejdet om Nygårds fremtid/ generationsskifte / ændring af arbejdsopgaver

 • Varme på Nygård. Udarbejdet af Ole Andersen – se bilag

Et vigtigt bidrag fra fyrbøder- og brændegruppen

Citatuddrag: I dag er det ikke længere muligt at sanke træ i Nørreskoven, hvilket har betydet at Foreningen Nygård ikke længere har adgang til områder, hvor vi må sanke (blev bekræftet af Inge Gillesberg på bestyrelsesmødet)

Private ejere af privat skov er heller ikke en mulighed, idet de typisk selv bruger træ til opvarmning eller har faste aftagere.

Vi har i dag april 2023 omkring 30- 35 rm træ tilbage i depot på Nygård, træ som er fældet i vinteren 20-21 og vinteren 21-22.

Fyring med både træ og piller kan fortsætte til og med vinteren 23-24 måske en anelse længere. Derefter er det formentlig ren pillefyring. Der kan dog købes forarbejdet træ til skyhøje priser (lidt usikkert)

I det øjeblik vi ikke længere regelmæssigt anvender brændefyret vil behovet for fyrbødere dale kraftigt. Man kan herefter forestille sig en ugevagtordning hvor man på skift er ansvarlig for fyrets tidsindstilling og opfyldning af pilletank.

 • Frivilligaftenen i januar måned foreslås varetaget af FU
  Forslag fra Arrangementgruppen, som også arbejder med ændring af struktur og arbejdsopgaver
 • Behov for stormøde om Nygårds fremtid/generationsskifte?

 

5. Evt.

 Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv. FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?