Dagsorden til FU-mødet 28. juni 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Ole Andersen deltager i punkt 1.


Møder mv. i 2022-23


Forslag til FU-mødedatoer efteråret 2023: onsdage 23.8 + 20.9. + 18.10. + 29.11
(alle er pt. ledige i kalenderen)

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 4. oktober 2023 kl. 19 (OBS flyttet fra 2.1o pga. udlejning – var ikke skrevet i kalenderen)

Næste bestyrelsesmøde mandag 30. oktober 2023 kl. 15 – 17 (ok i kalender)


Arrangementsprogram 2023

 • Søndag 17. september 2023: Højskoledag
 • Søndag 26. november 2023: Juletur i Nørreskoven – samarbejde med Naturskolen

Siden sidst :   

Nygårds fremtid/ generationsskifte – artikel i JydskeVestkysten ved Henriette Pilegaard
blev bragt i JydskeVestkysten 20. maj 2023. En fin og grundig artikel.

Besked fra Christian 30. maj: Til orientering så har jeg renoveret trappen til stranden, så nu kan den holde nogle år igen.

Japansk pileurt på Nygård? Forespørgsel fra Dorte Mikkelsen, Naturstyrelsen. Spørgsmålet var, om der er pileurt på Nygårds område.
Det er der ikke, var mit svar til hende efter at have konfereret med Annelene.
Der er pileurt langs Alsstien ved Karens Bæk – det har vi tidligere indberettet og det er hun klar over.
Naturstyrelsen gør en indsats for at fjerne dem.

Påskeudstillingen – FUs møde 7. juni med Påskeudstilingsgruppen:

 • FU og gruppen besluttede at det er ønsket, at der fortsat er påskeudstilling på Nygård.
 • Påskeudstillingen holder pause i 2024
 • Processen med at få en ny kurator til påskeudstillingen igangsættes (tirsdag 27. juni fremvises Nygård for en af kandidaterne)

 

Dagsorden:


1.Forslag til vedtægtsændringer udarbejdet af Arne og Ole, som fremlægger forslaget på mødet. (
Har været udsendt, men vedhæftes også dagsordenen)

Arne og Ole:

”Da der skal udpeges ny revisor for Foreningen Nygård, skal der ske en ændring i de nuværende vedtægter for foreningen. Undertegnede er efter nærlæsning af nuværende vedtægter blevet enige om at foreslå andre medfølgende ændringer, der også omfatter forslag til valg af formand og næstformand. De nuværende vedtægter tager eks. ikke højde for valg af en formand uden for medlemskredsen.

Der er ligeledes foreslået ændringer til smidiggørelse af valgprocedurer til valg til poster i FU m.m.

I givet fald skal ændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i 2023, så de kan træde i kraft ved den ordinære i 2024.”

Dato for ekstraordinær generalforsamling onsdag 4. oktober 2023 kl. 19

Indkaldes med 4 ugers varsel – dvs. senest 6. september.
Eneste punkt: Forslaget til vedtægtsændringer.

Ordstyrer:

Referent:

Mht. ikrafttræden vil det være hensigtsmæssigt, at ændringen mht. revision træder i kraft ved årsskiftet, således at revision af indeværende års regnskab sker efter de nye vedtægter.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi har aftalt, at der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

FU har vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år

3. Forslag
om at FU afholder et kursus ”Klar dig selv i 3 døgn”, som Beredskabsstyrelsen står for (Asta)

 • Varighed: 2 timer
 • For grupper på minimum 12 personer + 13 år
 • Dato og tidspunkt:  Når det passer jer
 • Sted: Hos jer i jeres fælleshus, stue, foreningslokale – eller hvor I kan mødes
 • Kurset er gratis

Når større dele af samfundet rammes, tager redningsberedskabet sig først og fremmest af vores kritiske samfundsfunktioner, så f.eks. sygehuse og plejehjem kan fungere. Imens skal du og din familie kunne klare jer selv i jeres bolig. Tænk også på naboen – og hvad der sker i dit område.

Hvis du kan undgå at belaste beredskabet, er du med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

På kurset lærer I 

 • at tage vare på jer selv og familien, naboen og jeres bolig
 • om redningsberedskabet i bred forstand
 • at forebygge, så ulykker og skader helt undgås
 • at forberede, så I er klar
 • hvad I kan gøre
 • hvordan I udarbejder en tjekliste

Hensigten er, at det tilbydes fil Foreningen Nygårds medlemmer, primært de frivillige.

Ugedag? Tidspunkt på dagen?

Foreslås i uge 46 (13. – 17. november)

4. Det videre arbejde om Nygårds fremtid/ generationsskifte / ændring af arbejdsopgaver

Varme på Nygård.
Fyring med både træ og piller kan fortsætte til og med vinteren 23-24 måske en anelse længere. Derefter er det formentlig ren pillefyring. Der kan dog købes forarbejdet træ til skyhøje priser (lidt usikkert). I det øjeblik vi ikke længere regelmæssigt anvender brændefyret vil behovet for fyrbødere dale kraftigt. Man kan herefter forestille sig en ugevagtordning hvor man på skift er ansvarlig for fyrets tidsindstilling og opfyldning af pilletank.

Husmor-opgaver:  Inge er – inspireret af Ole – gået i gang med at opliste alle de opgaver, som hun og Birgitte løbede tager sig af mht. løbede vedligeholdelse, oprydning og indkøb mv.
Når overblikket er der, skal der ses på, hvordan det kan tilrettelægges og hvordan husgruppen kan indgå heri.

OBS: Det er vigtigt for Nygård og for de frivillige, at der holdes liv i de aktiviteter, hvor vi mødes. Det er ikke godt for hverken Nygård eller de frivillige, hvis det praktiske arbejde bliver til enkeltpersoners arbejde på tidspunkter spredt over ugen.

Frivilligaftenen i januar måned varetages fremover af FU
Arne foreslog, at man droppede julefrokosten fremover, da den ofte er for tidspresset for mange af deltagerne.

Udflugt for frivillige og medlemmer hvert andet år – dvs. næste gang i 2025

 

5. Evt.

 

 

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2025 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?