Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Annelene Christensen, medlem af FU (AC) - afbud
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent

Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

Referat:

Til siden sidst:   

Omfangsdrænet er i gang med at blive lavet lige pt. Arbejdet har vist sig at være endnu mere nødvendigt end antaget, da fundamentet netop her viser sig at være lavet delvis af teglsten. Og fugerne i disse fundamentvægge er smuldret helt væk. Så der ville være fare for at væggen ville skride ud før eller senere. Dette har medført ekstraarbejde for mureren. Hertil kommer, at det også har vist sig, at der har skullet laves ekstra drænarbejde, så hele hjørnet ud mod brændeskuret også bliver ordnet.
Alt i alt betyder det, at husets fundament nu er sikret i mange år fremover – og indendørs forventer vi, at vi udover at der ikke er fugt i væggene i underetagen mere, også vil spare noget varme, idet det har været nødvendigt at fyre også om sommeren af hensyn til fugtproblemerne.

Informationstavle/skilt om Nygård. PG medbragte det færdige skilt. Det bestilte stativ var blevet fejlleveret. PG sørger for at få det afleveret hos sig i Sønderborg, hvor han vil male træværket.

1.    Dato for bestyrelsesmøde i februar med deltagelse af tovholderne for arbejdsgrupperne i februar som optakt til generalforsamlingen.
ABO forsøger via Doodle at finde frem til et fælles egnet mødetidspunkt for bestyrelsen – minus uge 7, vinterferien.

2.     Om DN’s repræsentation i vores bestyrelse: Andreas Andersen har bedt os overveje muligheden for at DN- kan deltage ved møderne som observatør.

Forretningsudvalget godkender i første omgang, at Andreas Andersen som repræsentant for DN kan deltage i bestyrelsen med observatørstatus.

FU udarbejder et forslag til vedtægtsændring om samme.

3.    Planlægning af generalforsamlingen 21. marts kl.19
Forslag til vedtægtsændringer vedrørende stemmeret (AC fraværende) samt ovennævnte udarbejdes.

4.    Forespørgsel om hund på Nygård (ABO)

FU vedtog, at hunde ikke er velkomne på Nygård af hensyn til allergikere.

Følgende tekst fremgår nu af hjemmesiden under ”Retningslinier”: Bemærk: Hunde kan ikke medbringes på Nygård. Af hensyn til allergikere er hunde ikke velkomne på Nygård.

5.     Medlemsarrangement med historisk mad som tema vedtaget og fastlagt til fredag 28. januar kl. 18-22
FU vedtog at tilmeldingerne modtages i rækkefølge, således at frivillige, medlemmer og pårørende har samme status. Loft ved 40.

6.     Økonomi (BR) Regnskabet er afleveret til revisoren.

7.    Fundraising til bagehuset fortsat (PG, BR og ABO)
BHJ-fonden imødekom ikke vores ansøgning.

Enighed om, at vi nu søger AP Møller.
PG udarbejder forslag. ABO scanner relevante papirer fra Birgittes mappe (tidligere ansøgning til APM mv.) til PG.


8.     Punkter til kommende møder:

Planlægning af arbejdslørdag 16. april 2011 – kl. 9.00 – 14.00
hvor vi starter kl. 9 med fælles morgenmad, hvorunder arbejdsopgaver fordeles. Herefter 2-2½ times arbejdsindsats, hvorefter vi slutter med at spise sammen. Herefter oprydning/rengøring.

Planlægning af arbejdsmandag for de frivillig mandag 23. maj 2011 kl. 15 - kl. 20.
Starte med kaffe + kage. Arbejde 15.30 – 18.30 – derefter fælles spisning. Under spisningen har alle mulighed for at komme med forslag til Nygårds drift.

Forretningsorden for forretningsudvalget.

9.     Evt. BR indkøber nye beslag til brandudstyret, da de leverede på mystisk vis er bortkommet.

10.  Næste møde 9. februar kl. 9 på Nygård


 

 

Søg