Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Annelene Christensen, medlem af FU (AC)
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent

Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

Referat:

Til siden sidst:  
Brændeskur: Byggetilladelsen, der kom i lørdags, har omgående haft sin virkning, idet 5 mand og 1 kvinde fra brændegruppen i går pillede alle tagstenene ned og satte dem langs med bagehuset og de 5 mand væltede skurets skelet, så nu er vi i gang- herligt! Til at forestå selve byggeriet har vi indgået aftale med en af skovens medarbejdere, der ved siden af sit arbejde har et lille firma.

Informationstavlen: Peter afventer fortsat, at frosten er af jorden, så transporterer han det malede træstativ til Nygård, hvor han vil forsøge at få Egons hjælp til at få det i jorden på det sted i venstre side ved indkørslen til Nygård fra parkeringspladsen, som FU blev enige om på sidste møde.

Brandsikkerhedsudstyret er nu hængt op. Der mangler nu kun skilte og brandinstruks. Instruksen ved arrangementer ligger i køkkenet. Ved arrangementer skal alle huske, at både døren ud til haven (på brændeskursiden) og havedøren fra stuen er låst op før arrangementet og huske at låse igen bagefter.

Fondsansøgninger. PG har udarbejdet udkast til ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Inge Adriansen har gennemset, korrigeret og lavet tilføjelser. ABO gør ansøgningen med relevante bilag (bl.a. finansieringsplan) færdig til indsendelse her i marts måned. Har forespurgt Martin Trier Mørk om overslaget fra sidste forår på renoveringen holder. Han vil kontakte håndværkerne.
FU drøftede hvilke muligheder der var for at bidrage med frivillig arbejdskraft – umiddelbart findes vi de mulige opgaver begrænsede til at pille tagstenene ned samt evt. malearbejde. Der skal anslås et timetal, som skal værdisættes som en del af vores egen finansiering.

AC: Den store sten, der blev fundet ved drænarbejdet og gravet ud, vil indgå i den kommende terrasse. Er aftalt med Egon.

4 (?) sammenklappelige borde i forskellig bredde og 10 stole har Nygård fået forærende af Birgitte Rommes farbror, som selv har fremstillet dem, mod at vi afhenter dem. Vil blive opbevaret i portrummet.
Når BR og OA henter bordene medbringes en kurv med rare sager eller lignende som tak for den fine gave.

Bordet i pagoden er gået i stykker. Bordpladen ind mod væggen er brækket helt af. Uheldigt tidspunkt da vi gerne vil renovere pagoden senest næste år. Hvad gør vi her og nu?

1.     Generalforsamling 2011 mandag den 21. marts 2011 kl. 19
OBS: Forretningsudvalget mødes kl. 18 og gør lokalet klar. Der serveres franskbrød med ost og pålæg (BR tovholder)

1.1.  Kassererens forslag til budget 2011 Birgitte fremlagde sit forslag til budget, som vi drøftede. Resultatet heraf renskriver Birgitte og sender det til FU – vi lovede at se det igennem og reagere, hvis der er noget vi ikke er enige i.
Det opstillede budget viser en balance mellem indtægter (ca. 240.000) og udgifter i 2011 (ca. 240.000). Hertil kommer kassebeholdningen, som netto er på ca. 100.000 kr.

1.1.1. Finansiering af brændeskur
Forespurgt OA om et overslag på udgifterne – dette foreligger endnu ikke, men vi disponerer foreløbig med, at der afsættes 25.000 kr. næste år (som anlægsudgift inden for de 240.000 kr.)

1.1.2. Evt. medfinansiering af renoveringen af bagehuset
Fu vedtog at afsætte 50.000 kr. af kassebeholdningen til medfinansiering, som skal indgå. indgå i finansieringsforslaget, der skal vedlægges ansøgningen til Mærsk-fonden.

1.1.3. Oprettelse af opsparingskonto til indvendig vedligeholdelse på længere sigt.  (Forslag fra bestyrelsen). Som en start hensætter vi næste år 10.000 kr. på en særlig vedligeholdelseskonto, da det kan forudses, at der vil blive behov for større indvendige vedligeholdelsesudgifter om nogle år, når rummene skal males etc.

1.1.4. Vedtagne endnu ikke udførte tiltag: Bænk, transportabelt bålkøkken, nyt oplukkeligt vindue i lokalet i underetagen. Der skal afsættes beløb til disse projekter.

1.1.5. Reetablering af terrassen – 10.000 kr.
Pagoden renoveres enten sidst på året, hvis det er muligt ellers næste år
 

2.    Skal vi fastholde retræteugerne? FU var enige om, at ophøre med retræteugerne, da de aldrig rigtig er slået igennem. Oplevelsen er, at der er medlemmer, der selv lejer til retræter og inviterer andre med.

3.    Forslag om at ledige tidspunkter løbende 14 dage frem fremover stilles til rådighed for frivillige på samme vilkår som retræteugerne.
Forslaget blev nævnt på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bakker op om idéen.

Enige om at vi forsøger ordningen fra 1. april til årets årgang således at vi evaluerer ordningen sidst på året.

De frivillige – ikke medlemmer – kan leje huset inden for rullende 14 dage – til favørpris på 150 kr. pr. døgn. Forudsætningen er, at man selv tager sig af rengøringen – og gør bookingen enkel ved selv at udfylde den særlige lejekontrakt, som BR og ABO udarbejder – lægges på hjemmesiden.

4.    Evaluering af bestyrelsesmødet FU oplevelse af bestyrelsen er, at den nye bestyrelse består af meget engageret og vidende mennesker med stor interesse for Nygård. Aktive sparringspartnere, der vil medvirke til at udvikle Nygård såvel udadtil (PR) og indadtil (de frivilliges tarv).

5.    Regnskab 2011 – vedhæftet som bilag –blev ikke drøftet

6.    Evt.

Nolde – et tema, som vi godt kan dyrke – kontakte Nolde-museet om et evt. foredrag.
Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)

Ide vi skal arbejde videre med, om at have 2-3 arrangementer, hvor vi inviterer foreninger til en gratis dag på Nygård med PR- indslag fra os, om at alle kan leje Nygård.

Til næste møde: en velkomst- mappe til lejere med de nødvendige oplysninger svarende til dem, der ligger i sommerhuse – måske flere mapper: én om modtagelse og aflevering af huset – og en med oplysning om stedets historie samt brochurer
Søg