Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN)
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG) - afbud pga. deltagelse i Stiftskonvent
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

Dagsorden:

Til siden sidst:

Ansøgninger:
Den 1. juni er der indsendt ansøgning til LAG (= Den Lokal aktionsGruppe) Sønderborg( - Landdistriktprogrammet 2007-2013. Projekttitel: Strøm til Nygård og renovering af bagehuset.

LAG Sønderborg holder møde 22. juni. Besked herfra ca. 25. juni. Hvis svaret er positivt går det videre til Landbrugsministeriet, hvor sagsbehandlingen vil være min 8. uger. Får vi tilskud har vi ½ år til at skaffe den øvrige økonomi til veje.
Vi drøftede forskellige muligheder for at søge støtte fra anden side – DN vil arbejde videre med sagen.

Akustikregulering fortsat:
Birgitte spørger Kontor Syd, om de har skærme, vi kan få prøveopstillet f.eks. i forbindelse et af Peter Ruges kurser eller en meditationsmandag (MTs gruppe)

Det nye brændeskur er fortsat godt på vej, OA har nu fået lagt stenene til støttemuren op mod skrænten og er i gang med at lægge tagbrædderne op, så de er klar til at blive beklædt med tagpap. Dette vil ske med bsitan af Henrik Drud Nielsen.

Fra Driftsgruppen:

Skade på bord: udtrækket på et af bordene er revnet og kan pt. ikke bruges. Skaden menes sket, fordi der ikke har været sat ekstra ben i i forbindelse med brug af ekstra bordplader. Vores meddelelse herom har ikke været tydeligt nok.
Pt. overvejes anskaffelse af nyt udtræk / alternativt reparation af skaden.

Kaj Ohlsen og svigersøn (som er tømrer) har tilbudt at reparere bordet.

 Ændret beskrivelse af brug af udtrækket er undervejs. Herudover vil vi mærke selve træudtrækket med Dymolabel, hvorpå der står ”Husk altid at isætte støtteben”

Understrygning af tag i skunkrummene – vi får tilbud fra Klaus Witte. Når det er modtaget, sender ABO der videre til Karsten Romme, idet det er en bygningsvedligeholdelse, som retteligen er skovens opgave.
 

  1. Datoer fastlagt for efterårets FU-møder – onsdage kl. 9 – 11 til:
  • 10. august, 7. september, 5. oktober, 9. november og 7. december

PS: i kalenderen har jeg ved disse møder samt ved ugevagtsgruppemødet og arrangementsmøderne tilføjet denne besked:
NB: Såfremt det netop er denne dag, du som lejer har brug for at booke, så kontakt undertegnede, som vil undersøger muligheden for at flytte mødet.

  1. Økonomi og regnskab 2011 – regneark med regnskabet vedhæftet som bilag

Vi drøftede de forskellige procedurer der er i forbindelse med bogføring, betaling og booking, for at se, om vi kunne forenkle forretningsgangen og spare tid.

ABO gennemgik og tjekkede regnskab og bilag. 

  1. Evt.

Anskaffelse af dymoskriver – BR køber

 

Opgaver der er undervejs:

Havebænk – er bestilt hos Naturværkstedet. Forventes færdig til Sankt Hans.

Rund bænk omkring træ i haven er itu – bedt om til bud på dels ny tilsvarende fra Naturværkstedet dels på model med ryglæn (forslag modtaget fra AC).
Sandsynligvis kan naturværkstedet ikke påtage sig denne opgave.
FU mener, at denne model bænk muligvis kan købes færdig. Beder AC undersøge mulighederne.

Bålsted og flytbart bålkøkken – afventer pt. initiativtagerne – evt. først næste år

Isolering af skunke i loftsetagen – Leif Melchior har lovet at bistå (udføres inden næste fyringssæson starter) – afventer tilbud om understrygning af tag i de opgældende områder og dialog med Naturstyrelsen om finansiering heraf.

Velkomstmappe – ABO har opgaven

Folder til hvervning af frivillige er sluppet op – ny udgave følger – ABO har opgaven

Bilag til udlæg ABO har opgaven

Opgaver der venter pt.:

Genetablering af terrassen – FU vil gerne involvere Martin Trier Mørk i udformningen af dette projekt.
AC orienteres og involveres, således ACs egne ideer kan indgå i det.
FU ser gerne at der i planen indgår en lille bålplads (skålformet metalskål) samt et par faste naturbænke.

OA forventer at arbejdet vil kunne udføres fra sidst i august

Renovering af pagoden – intet nyt

Shelter – FU foreslår, at der udarbejdes et shelterprojekt – hvis det er muligt – på Nygårds egen grund.
OA mener,at vi selv vil kunne lave det.


 

Søg