Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Christian Fischlein (CF)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)


Møder mv. i 2017:


FU-møder i 1. halvår 2017
19. april, 10. maj og 14. juni – alle onsdag kl. 9-11 (er lagt i kalenderen)

Generalforsamling mandag 20. marts 2017 kl. 19 – 21

Bestyrelsesmøde mandag 3. april 2017 kl. 16.30 -18 (konstituerende efter generalforsamlingen)

Dato for Busturen til Nordtyskland: 22. april

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen)

Lørdag 25. marts kl. 9 -15
Mandag 10. april kl. 13 – 19 (klargøring til påskeudstillling)

Mandag 15. maj kl. 13 – 19

Mandag 19. juni kl. 13 – 19 (klargøring til Sankt Hans)

Fredag 25. august kl. 9 – 15

Lørdag 9. september kl. 9 – 15

Lørdag 7. oktober kl. 9 – 15   dagen er reserveret til et fællessangsarrangement

Referat:

1.Bygningssyn

Christian og Asta foretog efter mødet bygningssyn. Rapport herom er sendt til Martin Reimers, hvori vi påpeger, at der er stort behov for at få malet vores vinduer.

2. Punkter fra Annelene, som blev fremlagt på mødet

Ang. kompostbeholderen Enighed om, at vi ville få mere besvær en gavn af beholderen.
Måske kan vi selv samle kaffegrums f.eks. i påsken og sprede ud i blomsterbedene.

Ang. planker til havebænke af lærketræstykkerne, som er lagt til side til formålet.

Vi så billeder af, hvorledes Annelene forestiller sig bænkene. Besluttet, at bestille plankerne hos Egon og betale Jønne timelønnen for at save dem op. Christian vil godt bistå Annelene med bænkene.

Ang. ønsket om en trappesten som afslutning under havetrappebuen. Vi tager med tak imod tilbuddet.

Mht. hjælp fra Nygårds frivillige til at få renset jorden i Nygårds gamle køkkenhave for rødder m.v.  Aftalen blev, at Asta kontakter Karsten Romme for at få afklaret, om vi kan få indflydelse på udformning af arealet, før vi involverer os i at hjælpe.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet, og det vil være praktisk at lægge dem før der skal sås græs. Så arbejdet udføres i nærmeste fremtid.

3.Generalforsamling 20. marts
Inge og Birgitte er blevet spurgt, om de igen vil være henholdsvis ordstyrer og referent.

Formanden har forslag til de ledige poster.


Aftalt med Martha, at hun sørger for boller og kage. Hvem hjælper med bordopstilling mv.?

Henrik, Christian møder kl. 18.30 – ligeså Birgitte og Inge.

4. Arbejdsdage
(mail udsendt 6. marts)

Lørdag 25. marts 2017 kl. 9 – 14 - pt. kun 1 tilmelding

kl. 9 Morgenkaffe

kl. 9.30- 12.30 Arbejde

kl. 12.30 Frokost

kl. 13-15 Arbejde

Alt skal gøres forårsklart 
+ Henrik + Inge

Mandag 10. april 2017 kl. 14 – 19- pt. 3 tilmeldte

kl. 14 Kaffe

kl. 14.30 - 18 Arbejde
kl. 18-19 Middag + aktuel orientering

Derefter oprydning.

En hovedopgave er klargøring til årets påskeudstilling

På generalforsamlingen nævnes begge arbejdsdage samt hjælp til vagtdækning i påsken.

5. Renovering af 2.sal

Vi snakker om badeværelset og det andet gavlværelse – og blokerer hele januar måned 2018 af til det i Nygårds kalender.


6. Økonomi (Birgitte).

Regnskabet for 2016 er hos revisoren – endnu ikke modtaget retur.

7. Mobilpay. (Birgitte)

Papirer blev underskrevet af FU på mødet. Mobiltelefonen bliver sat op som Nygårds mobiltelefon til brug herfor.

8. Tur til Nordfriesland for frivillige og medlemmer:
Indbydelsen er udsendt 1. februar og gentaget 6. marts i forbindelse med indbydelsen til arbejdsdagene.

Pt. er der 20 tilmeldte

Henrik har efterfølgende undersøgt pris på en mindre bus. Med 20 personer kan bussen ikke være mindre. Vi forsøger at fylde bussen op (bl.a. ved at melde bredt ud) og holder fast i prisen.

Asta skriver ud til de tilmeldte, at turen bliver gennemført, så det er nu, der skal betales.

Henrik undersøger, hvad rundvisning i Husum koster og hvor langtid den tager.

9. Evt.

Dines vil lave påskens kunstnerlister og laminere

Evt. købe vaskemaskine? Anvendes til vask af sengetøj på Nygård, så det ikke skal slæbes hjem.
 – nyt mere hensigtsmæssigt køleskab

Inge og Birgitte undersøger

Oversigt over behov for udskiftning udarbejdes. Inge foreslog det og vil lave en liste til næste FU-møde.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer:

Revnede ruder: Leif har ikke reageret. Birgitte har bestilt glarmester til 23. januar.

Havetrappen: Der mures et trin under trappen og lægges murstengulv. Christian vil udføre arbejdet næste forår. Trappetrinene afvaskes med algefjerne, så vi forhåbentlig undgår de sorte striber på siderne fremover.

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som hun vil præsentere for FU på et tidspunkt. Foreslår at se på det der er lavet ved strandpromenaden i Sønderborg.

Lege- og motionsredskaber i naturvenlige materialer. Der anskaffes redskaber af et anerkendt mærke, så alle sikkerhedsregler er overholdt.

Vi forestiller os dem placeret bag rødbøgen i strimlen bag småkrat op mod indkørslen til område, der nu skal indhegnes. – Overveje mulig placering i det frigjorte areal ved Naturskolen.

Vi skal undersøge nøje mht. regler for sikkerhed mv., årligt eftersyn osv., før vi iværksætter noget.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Er bestilt hos Glenn, men ikke udført endnu.

-"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.

Søg