Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018

21. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 12. marts og mandag 7. maj

Generalforsamling: mandag 5. marts 2018 kl. 19

Referat:


 Til siden sidst :
  

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer

Vi drøftede, hvordan det vil kunne ske. Og fandt frem til, at med de forsatsvinduer vi har, er det mindre kompliceret end forventet.
Så vi afventer udspil fra Naturstyrelsen.

1. Medlemsaftenen 26. januar: tema Grønland. Fint forløb. God stemning. Se regnskab

Evaluering:
a. Prisen for deltagelse fremover
fastsættes af FU, når programmet er kendt. Enighed om, at prisen for nære pårørende skal være rimelig lav (da de ofte er medlemmer), mens prisen for almindelige medlemmer skal være rimelig i forhold til kontingentbetalingen.

b. Organisering af arbejdet i afslutningsfasen skal fremover indgå i drejebogen.
f.eks. støvsugning, gulvvask, vask af evt. duge, returtransport af madbokse mv. (husk klare aftaler med leverandørerne).

c. Til drejebogen:
Huske at invitere bestyrelsesmedlemmer.

2. Generalforsamling 5. marts
Birgitte og Ole har sagt ja til at være henholdsvis referent og ordstyrer.
Mødeindkaldelse er udsendt. Alle der er på valg genopstiller. Ingen forslag modtaget pt.

Hvem gør hvad? – FU sørger for bordopstilling, borddækning mv.
Hvad skal vi servere?  Boller med ost og skinke. Kaffe og the. Inge bager boller + køber tilbehør.

FU møder 1 time før – kl. 18.

Hvem rydder op efterfølgende? FU rydder op.

3. Arbejdsdag mandag 12. marts? (Næste planlagte arbejdsdag er mandag 7. maj)
Skal vi udskyde den? Fastholder 12. marts. kl. 9 – 13 inkl. frokost. Primært arbejdsopgaver indendørs.

Inge sørger for at bestille vinduespudsning.

4. Fortsat istandsættelse af 2. salen
Istandsættelsen er stort set færdig. Det eneste der mangler, er skabene, som skal males og have nye håndtag.

Martin bestiller håndtag (som aftalt på sidste møde).
Jan har givet tilbud på malingen af skabene. Det lyder på 3.375 kr. inkl. moms. Arbejdet vil kunne gøres på 2 dage.
Aftalt, at vi finder et tidspunkt, når vi har fået håndtagene fra Martin.

Asta kontakter Martin om leveringstidspunkt for håndtagene (24/2 status: håndtag er modtaget og maleren kontaktet).

Vi kan måske renovere endnu et rum mere ovenpå i år (sidst på året).

Vi venter med anskaffelse af møbler, lamper og gardiner og tager gulvene til allersidst.

5. Økonomi (Birgitte)

Egons traktor er blevet repareret. Vi har betalt halvdelen.

Vores gæld er betalt ud.

6. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med. Alle medlemmer inviteres.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

Diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

Arbejdsgruppe nedsat til planlægning af dagen:

John, Ole (specielt at få en aftale med Nordborg Mandskor at synge), Arne, Inge og Asta

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Der søges om støtte fra forskellig side.

 

7.  Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden


Andet: Arne har kontaktet Information for at få dem til at skrive et stykke i anledning af vores jubilæum. Har ikke fået endelig respons fra Information.
 Arne vil spørge igen.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Der var ikke umiddelbart nogen i FU, der ville melde sig som medansvarlig for hjemmesiden, mens der var interesse fra flere for at være med og se, hvad det gik ud på.

Kurset finder sted onsdag den 28. februar på Nygård. Arne og Birgitte har meldt sig som mulige deltagere.

8. Evt.

Fyring. Pga, Egons forlængede sygeperiode får vi afprøvet fyringsmodellen. Og alle bliver efterhånden mere fortrolige med det.

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– Asta rykket for besked fra Martin 30.11.

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.  Henrik er tovholder.

Nye bænke/ Annelene: Vi har også træet til den nye model på nogle planker af fyrretræ til at holde ryglænet. Christian bestiller dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg