Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR) - afbud

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) 

 

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018: 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 7. maj

Referat:


Til siden sidst :

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer: vi beklager, at renoveringen trækker ud, men må afvente bevillingen i efteråret. Reparere de vinduer, der måtte ske noget med inden da og sende regningen til Martin Reimers.

1. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Badeværelset er nu færdigrenoveret med nymalede skabe og nye håndtag monteret.

Vi har modtaget forslag til sengelamper fra Martin. Se svar til Martin under punkt 4.

Vi besluttede at booke januar 2019 til renovering af yderligere et rum, idet vi af hensyn til udlejningen ikke vil lægge beslag på uger sidst på året.

Vi venter med anskaffelse af møbler, lamper og gardiner og tager gulvene til allersidst – se svaret til Martin

2. Fyringssituationen. Fyringsgruppen har afholdt møde 20. 3., hvor alle 5 fyrbødere var til stede. Det blev besluttet

-at tjansen som fyrbøderbagvagt har man en måned af gangen (Hvem der har vagten ved gruppen, Birgitte og Asta)
-der udarbejdes en ny fyringsplan frem til 25. april. Forventet start på udelukkende fyring med pillefyret 1. maj (afhængig af vejret)

-flere fyrbødere? Det vil være optimalt med yderligere 2 fyrbødere. Evt. interesserede bedes henvende sig til Ole Andersen

-Christian undersøger forskellige modeller for service på pillefyret, idet Naturstyrelsen fremover ikke betaler det serviceeftersyn, der har været tegnet hos Erik Jensen (er opsagt)

3. Økonomi (Birgitte) Intet nyt

4. Forslag fra Martin Trier Mørk til anskaffelse af ”Københavnerbænk” til bagehuset samt forslag til ny (gammel) lampe ved havesiden (mails herom er videresendt)

Forslag til lampe ved havedør modtaget fra Martin

Tilbagemelding til Martin fra FU-mødet:

Vi vælger at vente med at skifte lamperne til vi er færdige med renoveringen af 2. salen, hvor vi godt vil samle lamper og inventar og søge tilskud til det (evt. inkl. slibning af gulvene).

Mht. lamperne vil vi foretrække en grå farve, som i bagehuset (evt. samme model) - ellers foretrækker vi den 3. model - men som nævnt gerne i grå.

Mht. københavnerbænken vil vi lige vente en tøddel, idet der på FU mødet opstod ide om, at vi kunne undersøge, om vi få fat i en af de bænke, der er blevet udskiftet langs Strandpromenaden i Sønderborg (og som måske bare står på lager i kommunen). Hvis vi kunne det, kan vi vil selv kunne istandsætte den.

Så er der lampen ved havedøren - hvor vi synes dine forslag er rigtig fine. Blot er prisen for høj. Så det ville være dejligt, hvis du kunne skaffe en sponsor! ;-) Vi overvejer, om vi kunne forskønne den nuværende ved at sætte klart glas i og sætte en smuk pære i.

Lampen bruges meget sjældent.

Martin svarede næsten omgående tilbage: ”Det nytter ikke med nyt glas Jeg prøver med en sponsor

5. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med. Alle medlemmer inviteres.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

Diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

Arbejdsgruppen (John, Ole, Arne, Inge og Asta) har holdt møde 19. marts og fastlagt rammer, indhold og arbejdsfordeling. Udgiften forventes at blive ca. 9.000 kr.

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Der søges om støtte fra forskellig side.

Forretningsudvalget fandt, at der herudover burde foranstaltes et

Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14 (FU ansvarlig)

Servering af en øl / vand og en fedtemad

Rundvisning i hus og have

På næste møde nedsættes en arbejdsgruppe (evt. = fejringsgruppen?)

Der er samme dag med mødetidspunkt kl. 14 fastlagt: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen. Der er bl.a. fokus på skovens planter og træer og deres historie

6. Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden


Tiltag over for relevante aviser, der har interessenter blandt deres læsere for retræter (foreslået på sidste bestyrelsesmøde). Arne har 2 gange kontaktet Information – uden at have fået andet end henholdende respons.

Kitty HJ gav på samme bestyrelsesmøde udtryk for, at hun havde kontakter til Kristeligt Dagblad. Asta undersøger, om Kitty vil benytte denne kontakt.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Kurset onsdag den 28. februar på Nygård blev aflyst pga. vintervejret. Arne og Birgitte har meldt sig som mulige deltagere. Ny dato for kurset: onsdag 4. april eller torsdag 12. april? Pt. ikke fastlagt.

7. Udarbejdelse af beplantningsplan for Nygårds have ved Havegruppen.

Udkastet til langsigtet beplantningsplan udarbejdet af havegruppen modtaget fra Annelene 20. marts. Planen blev vedtaget og sendes til Naturstyrelsen.

På sigt vil vi gerne have udarbejdet en oversigtstegning – helst uden for store omkostninger. Finde ud af om vi kan få bistand fra landskabsarkitekt Signe Moos, som vi kender fra TV2 optagelserne om at skabe rum i haven (indhegningen rundt om terrassen stammer herfra)

8. Oversigt over arrangementer i 2018 vedhæftet.

9. Evt. intet

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Nye bænke/ Annelene: Vi har træet til den nye model. Christian har lavet stolperne til rygstødet af rester fra træet til lysthuset. Laves i foråret 2018

Udflugt kun hvert andet år:

I 2019 evt. en sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 750 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg