Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

  1. 2. halvår 2018: 19. september, 24. oktober, 21. november og 12. december (bemærk ændringer af de sidste 3 møder)

Arbejdsdage 2. halvår: – mandage 27. august og 22. oktober. 13 – 19 - med grill foreslåes Annelene?

 

 

Referat:

Til siden sidst :  

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer:

Vi er spændt på om tidsplanen, hvor der skal ske en masse fra sidst i august og hele september, holder. Vi tror det hele let kan forskydes en måned.
Vigtigt at vi følger processen, således at de uger, hvor vi har lejere på hverdage friholdes for håndværkere.

NB: Samme dag som FU-mødet afholdtes sendte MTM den tilbudsliste med stikord til de enkelte vinduer, som håndværkerne har fået tilsendt. Den er udsendt særskilt til FU.

1.Fyringssituationen. Møde i fyringsgruppen 14. august.

 

2. Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård er meget kritisabel. De frivillige har opfordret FU til at sende en henvendelse til Sønderborg Kommune.

FU drøftede hele problematikken. Enighed om at ABO laver et udkast til en officiel henvendelse til Sønderborg Kommune. Spørger Ebbe Enøe til råds for at få den rette sagsbehandling.

 

3. Økonomi (Birgitte)

Ser fin ud – det har været en periode med mange indtægter og få udgifter.

Vi havde en drøftelse af principper i forbindelse med lejemål og tidsangivelser – specielt omkring tinden kl. 14 – 16 – er den beregnet til rengøring, når man selv gør rent?

Det er den ikke. Alle lejemål slutter på principielt på det angivne tidspunkt – altså i dette tilfælde kl. 14.

Tiden er beregnet til, at ugevagten kan tjekke rengøringen – og i givet fald sørge for opfølgning på de mangler der måtte være – f.eks. flytte rundt på møbler mv.

Ugevagter må handle efter konduite, men principielt skal der betales for ½ dag mere, hvis man først ønsker at aflevere kl. 16.

Det samme er tilfældet, hvis man ønsker adgang om aftenen, når lejemålet er kl. 8 om morgenen.

Så det blev slået fast, at alle lejemål starter og slutter på de i kontrakten angivne tidspunkter.

Udjævning af græsplænen: de mange fordybninger i græsplænen er meget generende for græsslåningen og medvirkende til skader på kniven, der slår græsset.

Det blev besluttet at gennemføre planing af græsplænen ved hjælp af et læs egnet sand. Skal ske her i efteråret, når vi kan overskue plænens tilstand efter denne sommer.

 

4. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

(FU ansvarlig)

Arbejdsplan er udarbejdet.

Og Nygård blev klargjort på arbejdsdagen 7. august, hvor hele området – have, gårdsplads osv. fik en omgang (4 mand lå på knæ og lugede!) – så flot.

 

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Prisen er sat til 350 kr. pr. person. Vi søger ikke støtte, evt. underskud dækker vi selv.

Endelig drejebog udarbejdes på det kommende musikgruppe møde 13. august

PT. har 28 betalt for deltagelse – 38 tilmeldt.

FU er enige om, at vi max. kan være 50.

 

5. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

6: Evt. 

Drøftelse af Baronens Høj – græsslåning. Martin Trier Mørk og familie slog græsset under opholdet, fordi du syntes det så helt forkert ud med det høje græs på højen.

Det er FU faktisk enig med MTM i, og vil appellere til Naturstyrelsen om, at græsset om selve højen – dvs. til rundt om kantstenene slås en gang om måneden, således at selve højen altid er synlig.

ABO kontakter Rune Juelsborg Karsten om problematikken.

 

Forslag fra Birgitte: Valborgsaften –sidste aften i april – kunne vi vælge og droppe Sankt Hans

  

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

  • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nye gardiner
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

FU er enige og at tage to rum i 2019 – rummet ud om vandt og det store rum midt i.

 

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme.

Igangsættes her i efteråret.

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Søg