Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

  1. halvår 2018: 24. oktober, 21. november og 12. december

Arbejdsdage 2. halvår: Tirsdag 23. oktober kl. 9 - 15

 

 

Referat:

Til siden sidst :  

Fyringssituationen: Fyregruppen holdt møde 14. august. Følgende blev besluttet: A) Træfyring indledes 1. oktober. B) Da sidste års fyregruppe stadig er intakt var der enighed om at fyre efter følgende plan. Fyregruppen tænder op i brændefyret alle ugens 5 hverdage (John udarbejder en plan) Pillefyret bliver indstillet til at stå for opvarmning lørdage / søndage.

Reparation af vinduer: OBS: sidste nyt: 24. september melding fra Martin Trier Mørk om at han har fået officiel besked om at iværksætte projektet. Arbejderne udføres af Als-Tømrerne og Jan Rasmussen (altså de håndværkere, vi normalt bruger). Det understreges, at arbejdet skal være afsluttet i år.

MTM og håndværkerne har fået en ajourført liste over, hvilke hverdage de kan arbejde på Nygård.

Så vi får en travl periode, og vi må forvente at skulle lukke ekstra op for varmen i de berørte rum, hvor der i perioder kun vil være de inderste forsatsvinduer.

Tagrender der løb over: Er blevet ordnet af Naturstyrelsen, idet det ifølge vores kontrakt hører med under den udvendige vedligeholdelse, som er Naturstyrelsens ansvar.

Guderup Bylaug: Blev stiftet 18. september. Inge er vores kontaktperson. Der arbejdes på at lave ”en fælles kalender, hvor alle foreninger, institutioner og virksomheder kan lægge deres offentlige arrangementer op, så alle kan se HVAD der foregår HVOR HENNE og HVORNÅR.” – vi skal selvfølgelig bruge den, når den er klar.

Baronens Høj – græsslåning. Svaret fra Naturstyrelsen var, at de ikke har kapacitet til at slå det mere end en –to gange om året, men at vi gerne måtte slå det. Det er der stemning for på tirsdagsmøderne og siden har Ole slået det en gang- og det pyntede virkeligt.

Opgaven indgår som en af opgaverne i en mulig pedelgruppe, hvor andre af de opgaver som Egon fast har taget sig af tidligere, såsom renholdelse af gårdspladsen og buskrydning forskellige steder. Annelene har oplistet opgaverne og Ole arbejder pt. på organiseringen af det.

I den sammenhæng indgik også vedligeholdelse af gårdspladsen.

Imidlertid viste det sig ifølge " Samarbejdsaftalen om brug af driftsbygningerne på Nygård", som Naturstyrelsen, Naturskolen og Foreningen Nygård indgik i marts 2014, at arealet mellem bygningerne vedligeholdes af Naturskolen.

Dette er Naturskolen blevet gjort opmærksom på, samtidig med, at vi påtog os at holde det nordvestlige hjørne (det op mod bagehuset) samt højen med vandpumpen.

Startmøde for en pedelgruppe har været afholdt 25. september med Ole som tovholder (pt. Ole, John og Louise) navn: Havepatruljen ;-)

1.Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård. De frivillige har opfordret FU til at sende en henvendelse til Sønderborg Kommune.

ABOs skrivelse blev godkendt på mødet med nogle enkelte ændringer og tilføjelser og indsendt 19. september. Allerede dagen efter blev ABO kontaktet af Jette Bork, som inviterede til møde om sagen:

”Tak for henvendelsen vedr. anvendelsen af Nørreskovvej. Som aftalte i telefonen i dag mødes vi den 4. oktober for at drøfte jeres udfordringer og kommunens muligheder for at afhjælpe dem.

Du er meget velkommen til at tage en kollega fra bestyrelsen med.

Jeg har som sagt vores entreprenør med, repræsenteret af driftsformand fra Vej og Park.”

  1. Økonomi (Birgitte)

Regnskabet er udsendt til FU.

Regnskabet for Højskoledagen endte med et lille overskud.

3.Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer.

Vi sætter også et op inden for på Nygård

  1. Udendørs belysning er ofte tændt i lang tid, fordi folk ikke ved, hvordan systemet fungerer. Så når de tror, at de slukker, starter de en ny 4- timers periode.

Birgitte har sat et skilt op ved kontakten.

 

  1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

6: Evt.

 

 

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

  • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nye gardiner
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

Kalkning af hvilerummet i samme periode
Maling af handicaptoilettet

FU er enige og at tage to rum i 2019 – rummet ud om vandt og det store rum midt i.

 

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme.

Igangsættes her i efteråret.

 

Udjævning af græsplænen: de mange fordybninger i græsplænen er meget generende for græsslåningen og medvirkende til skader på kniven, der slår græsset.

OBS:Det blev besluttet at gennemføre planing af græsplænen ved hjælp af et læs egnet sand. Skal ske her i efteråret, når vi kan overskue plænens tilstand efter denne sommer.

 

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Søg