Referat fra FU-mødet 3. maj 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) - afbud


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: onsdag 28. juni kl. 14 – 15.30
(ok i kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19: Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl.

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde

Næste bestyrelsesmøde dato og tidspunkt mandag 30. oktober 2023 kl. 15 – 17 (ok i kalender)

Ekstraordinær generalforsamling dato og tidspunkt mandag 2. oktober 2023 kl. 19


Arrangementsprogram 2023

 • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
 • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

Til siden sidst :

Evaluering af påskeudstillingen:

Maling af sengeborde er et ønske fra Påskeudstilingsgruppen. Det er imidlertid sådan, at bordene af lejere blive brugt til at lægge kufferter på, så de vil fremstå skrammede.
Christin mener, at løsningen er, at de bliver malet i forbindelse med klargøring til påskeudstillingen af Handymangruppen.

Anne-Marie oplyser, at der er købt 300 blå overtrækssutter. Formålet er, at de skal bruges, når det er dårligt vejr. Når vejen ved Nygård er tørre, er et ikke nødvendigt, hvis blot skoene er tørret af forstøv.

Anne-Marie køber en ny håndmixer.

Inge udarbejder en kort beskrivelse af brug af opvaskemaskinens korte program.

 

Asta har orienteret Påskeudstilingsgruppen om, at hun holder pause fra arbejdet i gruppen i 2023 (men indkalder til fællesmødet i januar 2024).

Helga har meddelt, at udstillingen i 2024 bliver hendes sidste som kurator.

 

Nygårds fremtid/ generationsskifte – artikel i JydskeVestkysten ved Henriette Pilegaard

Forventes i nærmeste fremtid samt en omtale i forbindelse med en artikel om FolkBaltica.

Som resultat af hendes møde på Nygård tirsdag 25. april med Arne, Birgitte, Ole og Asta

 

Referat:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie, Gudrun og Asta)


Aktuel status: tilmeldte til udflugten: 33 deltagere

Anne-Marie sørger for at have et antal eksemplarer af programmet med i bussen.

I bussen inddeles i 2 grupper til rundvisningen på Museumsberg.


Asta kontakter Hans Christian Davidsen for at få at vide, hvordan bogsalget skal foregå.
Der er forhåndsbestilt 5 eksemplarer til Gudrun (1), Nygård (2) og Asta (2).

Vi skal min. aftage yderligere 3 eksemplarer.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)
Den udsendte regnskabsstatus blev taget til efterretning.

Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi har aftalt, at der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

FU har vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år

3. Vedtægtsændringer om revision og næstformand + ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen tilsluttede sig på mødet 17. april FUs forslag om at regnskabet fremover revideres af 2 valgte, uvildige og kompetente revisorer.

Det blev forslået at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, således at vedtægtsændringen kan træde i kraft ved revisionen af indeværende års budget.

Nuværende vedtægter:

 • 31 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.
 • 14 stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
 • 14 stk. 3 For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 • 14 stk. 4 Alle medlemmer, der senest dagen før har indbetalt kontingent for det løbende regnskabsår som fastlagt på den ordinære generalforsamling, kan deltage i den ekstraordinære


Asta har efterfølgende anmodet Arne om at udarbejde et vedtægtsændringsforslag om fremtidigt valg af revisorer. Dette gør han sammen med Ole Andersen.

FU aftalte, at de to revisorer godt kan være medlemmer af Foreningen Nygård, men ikke placeret i centrale poster i FU, bestyrelse eller som tovholdere.

Det indarbejdes i vedtægterne, at kassereren udpeges af forretningsudvalg og godkendes af bestyrelsen.

Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen på det første møde efter generalforsamlingen vælger formand samt at der kan vælges en næstformand.

Tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling skal fastlægges: forslag mandag 2. oktober 2023 kl. 19

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside samt elektronisk udsendelse til medlemmerne af dagsorden med angivelse af tid og sted (samme regler som ordinær generalforsamling).

Dvs. at indkaldelsen sker sidst i august.

Forslaget til nye vedtægter skal således vær klar til behandling på FU-mødet i august.

4. Det videre arbejdet om Nygårds fremtid/ generationsskifte / ændring af arbejdsopgaver

 • Varme på Nygård. Udarbejdet af Ole Andersen – se bilag

Et vigtigt bidrag fra fyrbøder- og brændegruppen

Citatuddrag: I dag er det ikke længere muligt at sanke træ i Nørreskoven, hvilket har betydet at Foreningen Nygård ikke længere har adgang til områder, hvor vi må sanke (blev bekræftet af Inge Gillesberg på bestyrelsesmødet). Private ejere af privat skov er heller ikke en mulighed, idet de typisk selv bruger træ til opvarmning eller har faste aftagere.

Vi har i dag april 2023 omkring 30- 35 rm træ tilbage i depot på Nygård, træ som er fældet i vinteren 20-21 og vinteren 21-22. Fyring med både træ og piller kan fortsætte til og med vinteren 23-24 måske en anelse længere. Derefter er det formentlig ren pillefyring. Der kan dog købes forarbejdet træ til skyhøje priser (lidt usikkert)

I det øjeblik vi ikke længere regelmæssigt anvender brændefyret vil behovet for fyrbødere dale kraftigt. Man kan herefter forestille sig en ugevagtordning hvor man på skift er ansvarlig for fyrets tidsindstilling og opfyldning af pilletank.

Drøftelsen af dette punkt medførte en livlig dialog om hvor vigtigt det er for Nygård og for de frivillige, at der holdes liv i de aktiviteter, hvor vi mødes. Det er ikke godt for hverken Nygård eller de frivillige, hvis det praktiske arbejde bliver til enkeltpersoners arbejde på tidspunkter spredt over ugen.

 • Frivilligaftenen i januar måned varetages fremover af FU
  Arne foreslog, at man droppede julefrokosten fremover, da den ofte er for tidspresset for mange af deltagerne.

 • Behov for stormøde om Nygårds fremtid/generationsskifte?
  FU mener ikke der er behov – samt at der pt. gøres hvad det er muligt for at sikre Nygårds fremtid.
 • Husmor-opgaver: Inge er – inspireret af Ole – gået i gang med at opliste alle de opgaver, som hun og Birgitte løbede tager sig af mht. løbede vedligeholdelse, oprydning og indkøb mv.


Når overblikket er der, skal der ses på, hvordan det kan tilrettelægges og hvordan husgruppen kan indgå heri.

 

5. Evt.

 Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv. FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?